Geologia Stosowana

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Podstawowych zagadnień z nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki środowiska, kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego w zakresie geologii złożowej i inżynierskiej, eksploracji i dokumentowania złóż kopalin mineralnych stałych, analizy basenów sedymentacyjnych pod kątem generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej, hydrogeologii ogólnej i górniczej z uwzględnieniem zasad oceny i ochrony wód, mineralogii stosowanej i gospodarki surowcami mineralnymi, geologicznej obsługi kopalń oraz oceny złóż.

Absolwent potrafi

Absolwent studiów I stopnia potrafi: wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne, scharakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne, rozróżnić podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej, rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych, wraz ze wskazaniem kierunków gospodarczego wykorzystania, dokonać wstępnego doboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych, wyznaczyć elementy ułożenia warstw i granic złoża w profilu pionowym i poziomym, opracować schemat przygotowania i poboru próbek geologicznych wraz z oszacowaniem błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań, oszacować zasoby złóż metodami geologicznymi i statystycznymi, przełożyć informację geologiczno-górniczą w stosowną informację ekonomiczną oceniając wartość kopaliny i surowca mineralnego, zaprojektować i zrealizować cykl projektu geologiczno-górniczego (surowcowego) w odniesieniu do uwarunkowań geologicznych, górniczych, technologicznych, prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: wykonać i w sposób zaawansowany zanalizować mapy geologiczne np. pod kątem struktur wgłębnych i powierzchniowych, zaprojektować, przeprowadzić oraz zinterpretować wyniki prac geologiczno-inżynierskich zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, zorganizować i przeprowadzić prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i dokumentacyjne dla różnych typów złóż, zrealizować obsługę geologiczną przy eksploatacji złóż, modelować przepływy wód podziemnych i migracje zanieczyszczeń w wodach podziemnych, ocenić zasoby dyspozycyjne oraz eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, a także stopień zagrożenia tych wód, korzystać z nowoczesnych instrumentalnych metod analiz fazowych i chemicznych, dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony oraz sprostać zadaniu oceny perspektyw surowcowych, zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce pojedynczym złożem oraz złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodniczym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa), modelować warunki generowania i migracji węglowodorów w systemach naftowych w kontekście poszukiwań jak i monitoringu naftowego.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB, KWB „Bełchatów”.

Perspektywy zawodowe

Specjaliści inżynierowie w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej, specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych, inżynierowie w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, inżynierowie gospodarki wodnej, dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni, geolodzy kopalniani, specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż, technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych, gemmolodzy, inżynierowie w sektorze energetycznym..  

Miejsca pracy

Podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze, biura projektowe geologiczno-inżynierskie, przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego, zarządy gospodarki wodnej, geologiczne koncerny poszukiwawcze, geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze, zakłady przeróbki i wzbogacania kopalin, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje finansujące działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin, kancelarie prawne, własna działalność gospodarcza.

Szczegółowy spis przedmiotów