O Wydziale

Zalążkiem Wydziału stały się utworzone na jedynym wydziale ówczesnej Akademii Górniczej – Wydziale Górniczym – trzy katedry: Mineralogii i Petrografii, Geologii oraz Geologii Stosowanej. Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, z którego powstały kolejno Wydział Geologiczny (1951/52) oraz Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (1952/53). W kolejnych latach Wydział rozwijał się dynamicznie, a jego struktura ewoluowała. Od roku akademickiego 1992/93 funkcjonuje on jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Obecnie jest to najbardziej humanistyczny spośród technicznych wydziałów prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako jedyny w Polsce wydział kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu. Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci, pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, szkołach, biurach turystycznych, urzędach państwowych i samorządowych.

Uchwałą Nr 287/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2012 r. Wydział uzyskał wyróżniającą ocenę instytucjonalną wszystkich kierunków studiów.

Badania naukowe, prowadzone na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mają przede wszystkim charakter stosowany. Najliczniejsza wśród europejskich uniwersytetów kadra profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu nauk o Ziemi, którą uzupełnia liczne grono doktorów i magistrów, oraz dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na podjęcie prawie każdego tematu badawczego. Wydział prowadzi także badania podstawowe, tj. takie, które pozwalają lepiej poznać otaczający nas świat i zachodzące w nim procesy, ale których wyniki nie znajdują jeszcze praktycznego zastosowania z uwagi na obecny stan wiedzy i technologii. Wśród pracowników Wydziału są byli stypendyści czołowych fundacji naukowych: amerykańskiej Fulbrighta i niemieckiej Humboldta.