Misja i strategia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Misja Wydziału

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH za swoją misję przyjmuje zgodnie z misją Akademii Górniczo–Hutniczej, harmonijne łączenie dydaktyki i badań naukowych, które dotyczą zmian środowiska przyrodniczego, zmian środowiska, struktur społeczno-przestrzennych oraz interakcji społeczeństwo-środowisko. Społeczną misją Wydziału jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nauczania wszystkim tym, którzy mają do tego prawo i chcą poznać i zrozumieć otaczający świat. Obywatelską misją Wydziału jest kształcenie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi oraz odnoszących się z szacunkiem do różnorodności kulturowej świata, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Strategia rozwoju jest spójna z jego misją, jej zasadniczym celem jest podwyższanie pozycji Wydziału wśród uczelni krajowych i europejskich.

W oparciu o przyjętą misję Wydziału w niniejszej strategii podstawowe kierunki rozwoju zostały sformułowane na podstawie celów zawartych w dokumentach państwowych dotyczących strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, analizy i oceny uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania Wydziału, mocnych i słabych stron charakterystyki Wydziału oraz aktualnych możliwości. Strategiczne kierunki dotyczą trzech obszarów: kształcenia,  badań naukowych oraz organizacji i zarządzania.

Kształcenie

Strategicznym celem Wydziału GGiOŚ w obszarze kształcenia jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości kształcenia, studiów na I, II i III stopniu, wypracowanie jak najlepszej pozycji w krajowej i europejskiej przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejsze cele Wydziału w zakresie kształcenia to:

 • pełne wdrożenie na Wydziale systemu Krajowych Ram Kwalifikacji, eliminacja treści kształcenia powielanych na różnych przedmiotach i poziomach studiów;
 • doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w oparciu o Zarządzenie Rektora AGH nr 2/2013;
 • wdrażanie wniosków pokontrolnych Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego zgodnie z zarządzeniem Rektora AGH nr 2/2013;
 • aktualizacja i poszerzanie oferty kształcenia pod kątem zmieniających się potrzeb rynku pracy;
 • dalsze poszerzanie oferty edukacyjnej dla studentów i doktorantów zagranicznych w języku angielskim;
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do poszerzenia dotychczasowej oferty studiów podyplomowych z zakresu geologii inżynierskiej, geologii górniczej, ochrony środowiska i geologii gospodarczej;
 • ograniczenie liczby specjalności na II stopniu studiów;
 • rozwój współpracy międzynarodowej, wprowadzanie nowych przedmiotów prowadzonych przez profesorów wizytujących z zachodnich uczelni, intensyfikacja wymiany studenckiej z uczelniami z Ukrainy i Słowacji;
 • rozwój kształcenia w obszarze mobilności poziomej- wspólna realizacja programów studiów z innymi uczelniami krajowymi;
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych pracowników poprzez szkolenia;
 • promowanie postaw pracowników, studentów i doktorantów opartych na poszanowaniu wartości akademickich, wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad etyki;
 • ciągła modernizacja i unowocześnianie bazy dydaktycznej Wydziału;
 • optymalizacja liczby studentów przyjmowanych na I rok I stopnia kształcenia;
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej Wydziału o elementy kształcenia studentów na odległość – e-learning;
 • wspomaganie organizacji studenckich i kół naukowych w organizowanych przez nie przedsięwzięciach kulturalno-społecznych;
 • starania o pozyskanie nowych partnerów przyjmujących studentów I-go stopnia studiów na praktyki zawodowe, angażowanie ich w proces dydaktyczny.

Nauka

Celem strategicznym Wydziału w zakresie nauki są: prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie dyscyplin uprawianych na Wydziale, dalszy rozwój kontaktów i powiązań z przemysłem oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Powyższe cele mogą być osiągnięte przez:

 • utrzymanie przez Wydział wysokiej kategorii naukowej;
 • wzmocnienie pozycji Wydziału w zakresie badań naukowych w dyscyplinach uprawianych na Wydziale;
 • intensyfikacja starań o fundusze na badania naukowe – aktywizacja i wspieranie w tym zakresie pracowników;
 • uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplina górnictwo i geologia inżynierska;
 • wspieranie pracowników i doktorantów w publikowaniu prac w wysoko punktowanych czasopismach, zgłoszeń patentowych i wdrożeń;
 • wspieranie działań mających na celu tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych, których zadaniem jest aplikowanie o różnego rodzaju projekty badawcze;
 • wspieranie i promocja czasopisma naukowego redagowanego na Wydziale „Geology, Geophysics and Environment” (do roku 2011 kwartalnik AGH „Geologia”) z docelowym założeniem wprowadzenia go do kategorii „A” czasopism;
 • dalsze unowocześnianie infrastruktury naukowo-badawczej poprzez rozwój Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Miękini, Laboratorium Wydziałowego;
 • rozszerzenie działalności laboratoriów o usługi analityczne świadczone również dla klientów zewnętrznych, pozyskanie w krótkim czasie akredytacji dla tych laboratoriów;
 • rozwój samodzielnej kadry naukowej – zwiększenie liczby profesorów tytularnych;
 • doskonalenie obsługi administracyjnej projektów badawczych w zakresie przygotowania projektów pod kątem formalnym, finansowym i prawnym, a także koordynacja i kontrola realizacji projektów oraz ich rozliczenia merytorycznego i finansowego.

Organizacja i zarządzanie

Priorytetem Wydziału w zakresie działalności organizacyjnej i zarządzania jest optymalizacja polityki kadrowej Wydziału w celu realizacji zadań związanych z nauką i kształceniem.

Realizację powyższych celów planuje się osiągnąć poprzez:

 • doskonalenie systemu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Wydziału za pomocą systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem;
 • doskonalenie systemu oceny, motywacji, satysfakcji i promocji pracowników, uwzględnianie w systemie oceny pracowników naukowo-dydaktycznych dorobku naukowego i umiejętności pozyskiwania środków finansowych spoza Uczelni;
 • przywrócenie równowagi między aktywnością badawczą i dydaktyczną pracowników naukowo-dydaktycznych (znaczące ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych i bardziej równomierne ich rozłożenie);
 • prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, m.in. zwiększenie liczby profesorów tytularnych; osiągnięcie rozsądnych wskaźników udziału: pracowników administracji i administracyjno-technicznych oraz technicznych do pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału;
 • racjonalizacja wykorzystania infrastruktury lokalowej (systematyczne pozyskiwanie pomieszczeń emerytowanych pracowników) i dydaktycznej (przebudowa i modernizacja sal dydaktycznych w pomieszczeniach III piętra pawilon A0);
 • podnoszenie jakości zasobów informatycznych Wydziału poprzez m.in.: stworzenie nowoczesnej serwerowni wydziałowej, zwiększenie standardu pracowni komputerowych, przebudowę wydziałowej strony internetowej i zmianę zasad administrowania serwisem, utworzenie wydziałowego elektronicznego repozytorium dokumentów, usprawnienie pracy dziekanatu poprzez wdrożenie programu rejestracji przyjęć i obsługi studentów;
 • ustabilizowanie sytuacji finansowej Wydziału: optymalizacja programów kształcenia –KRK, racjonalizacja kosztów realizacji prac naukowo-badawczych, ograniczenie liczby umów cywilno-prawnych do realizacji procesu dydaktycznego, zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 • stworzenie systemu aplikacji o projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł pozabudżetowych;
 • promocja wydziału w mediach społecznościowych z zaangażowaniem studentów;
 • działalność informacyjna i promocyjna w zakresie oferty badawczej Wydziału;
 • wypracowanie systemu świadczeń laboratoriów funkcjonujących na wydziale na rzecz dydaktyki i projektów wydziałowych, docelowo akredytacja tych laboratoriów i świadczenie usług dla klientów zewnętrznych, doposażanie tych laboratoriów w sprzęt najwyższej jakości.