03.12.2021

Sukces naszego czasopisma!


1 grudnia 2021 r. ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych aktualizujący dotychczasową listę czasopism i przyznaną im punktację.

Nasze czasopismo Geology, Geophysics and Environment uzyskało 100 punktów, a tym samym dołączyło do grona najwyżej punktowanych polskich czasopism geologicznych. Jest to zarazem najwyżej punktowane czasopismo spośród wydawanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu Pani Profesor Annie Świerczewskiej, Sekretarzowi Redakcji Pani Profesor Urszuli Aleksander-Kwaterczak oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu.