Skip to content ↓

Badania i współpraca

Kierunki badawcze

Działalność naukowo-badawcza Wydziału koncentruje się m.in. na opracowaniu najnowszych technik i technologii w zakresie:

 • diagnozowania górniczo-geologicznych warunków eksploatacji złóż i procesów geodynamicznych,
 • badań geochemicznych komponentów środowiska,
 • gospodarczego wykorzystania odpadów i ich utylizacji w budownictwie,
 • oceny przeróbki surowców mineralnych i oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko,
 • kreowania kierunków badawczych takich jak: aeromineralogia, agromineralogia, kosmomineralogia, biomineralogia, i petroarcheologia,
 • oceny zasobów energii geotermalnej,
 • rozpoznania budowy geologicznej skorupy ziemskiej i wnętrza Ziemi.

Laboratoria

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 017

Akredytacja:

Certyfikat i zakres akredytacji PCA nr AB 1050

Możliwości badawcze/pomiarowe, oferta usługowa:
 • badania fizykochemiczne wody
 • pobór próbek wód

Więcej informacji: labkhgi.agh.edu.pl

Aparatura:
 • Spektrometry do analiz wielopierwiastkowych:
  • Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), model Optima 7300DV (Perkin Elmer)
  • Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), model iCAP RQ (C2) z komorą zderzeniową/reakcyjną (Thermo Scientific)
  • Spektrometr ICP-OES — iCap Pro XP (Thermo Scientific)
 • Chromatografy jonowe Dionex Aquion (IC) do oznaczeń specjacji chemicznych w sprzężeniu ze spektrometrem mas oraz do oznaczania anionów
 • Stanowisko do analiz klasycznych (metody miareczkowe)
 • Wieloparametrowy miernik do pomiaru parametrów nietrwałych WTW inoLab level 3 (oznaczenia pH, przewodności elektrycznej właściwej)
 • Mineralizator mikrofalowy Milestone ultraWAVE

W laboratorium działają 4 pracownie:

1. Pracownia spektrometrii mas i analizy specjacyjnej
2. Pracownia optycznej spektrometrii emisyjnej
3. Pracownia optycznej spektrometrii emisyjnej, chromatografii jonowej i przygotowania próbek stałych do analizy
4. Pracownia analiz klasycznych i przygotowania próbek do badań

Aparatura znajdująca się na wyposażeniu Pracowni optycznej spektrometrii emisyjnej, chromatografii jonowej i przygotowania próbek stałych do analizy została zakupiona z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”.

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. Ewa Kmiecik
dr Katarzyna Wątor
tel. +48.12.617.24.28, +48 885.998.006, e-mail: lab_khgi(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p. pok. 343

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium posiada standardowe wyposażenie umożliwiające wykonywanie analiz chemicznych jakościowych i ilościowych. Możliwości analityczne mogą być wspomagane przez spektrofotometry: UV/VIS i absorpcji atomowej.

Oferta usługowa:

Możliwość i umiejętności wykonywania na zlecenie analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych.

Aparatura:
 • Mineralizator mikrofalowy ETHOS One
 • Waga analityczna Sartorius typ CP 224 S-0CE
 • Waga techniczna RADWAG PS 3500.R2
 • Waga techniczna RADWAG WPS 36/C
 • Rotator RL-2002
 • Wirówka MPW-250
Dane kontaktowe:

dr inż. Agnieszka Klimek
tel. +48.12.617.52.23, e-mail: aklimek(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p. pok. 345

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia służące do przygotowania próbek wody, gleby, osadów, pyłów, oraz próbek organicznych do kolejnych etapów analitycznych. W laboratorium prowadzone jest: rozdrabnianie, frakcjonowanie próbek, a także pomiary ilościowe. Próbki poddawane są również ekstrakcji , mineralizacji i specjacji BCR 4-stopniowej w celu oznaczenia mobilności pierwiastków. W przygotowanych próbkach wykonywane są oznaczenia metali ciężkich, tj. Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Cd, Fe metodą Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej. Prowadzone są również podstawowe oznaczenia wskaźników geochemicznych, tj. pH i Eh gleby (wodoszczelny pH-metr–konduktometr–solomierz), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn), oznaczenie zawartości węglanów metodą objętościową.

Oferta usługowa:

Możliwości zastosowania ww. badań do rozwiązania przykładowych problemów naukowych.

Aparatura:
 • Spektrometr AAS seria iCE3000 firmy Thermo SCIENTIFIC – system atomizacji płomieniowej
 • Urządzenia przygotowawcze, pomiarowe: 
  • Laboratoryjna stacja mikrofalowa START D firmy MILESTONE
  • Mineralizator DigiPREP HT
  • Wytrząsarka wibracyjna ANALYSETTE 3 SPARTAN
  • Wibracyjny młynek mikro Pulverisette 0
  • Młynek moździerzowy Pulverisette 2
  • Demineralizator HLP 20 UV — Hydrolab
  • Waga precyzyjna PA 102 CM/1 + drukarka termiczna
  • Waga analityczna PA 114 CM/1 + drukarka termiczna
  • Aparat Scheiblera do oznaczenia węglanów
  • Platforma grzejna typ BZT
  • Piec muflowy
  • Łaźnia wodna z cyrkulacją (8 miejscową)
  • Zestaw filtracyjny jednostanowiskowy z pompą membranową
  • Wstrząsarka orbitalna SK-0330-PRO
  • Zestaw lampowo suszący
  • Mieszadło magnetyczne z grzaniem model SB162-3
  • Wirówka laboratoryjna typ VARIFUGE 3.0
  • Areometr
  • Mikroskop polaryzacyjny
  • Negatoskop Panoramic
  • Lupa binokularna

Dane kontaktowe:

mgr inż. Jadwiga Cyrana
tel. +48.12.617.25.71, e-mail: jcyrana(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 05

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Oznaczanie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych), skał i kruszyw naturalnych, sztucznych i z recyklingu. Badania prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami. Istnieje również możliwość wykonywania oznaczeń na podstawie Norm Brytyjskich, Amerykańskich, Niemieckich lub specjalnych procedur badawczych określonych przez Zleceniodawcę.

Oferta usługowa:

Zespół specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, geomechaniki i petrografii wykonuje:

 • badania naturalnych i antropogenicznych procesów geodynamicznych,
 • analizę stateczności zboczy oraz skarp nasypów, składowisk, zwałowisk oraz obwałowań,
 • oznaczanie właściwości fizyczno-mechanicznych skał oraz gruntów,
 • modyfikowanie właściwości skał i gruntów naturalnych oraz antropogenicznych,
 • ocenę górniczo-geologicznych warunków eksploatacji kopalin,
 • prognozę warunków geologiczno-inżynierskich terenu,
 • badania petrograficzne skał oraz ocenę jakości surowców skalnych i odpadów górniczych pod względem możliwości i warunków ich wykorzystania,
 • badania petrograficzne kruszyw naturalnych, sztucznych i z recyklingu,
 • badania skał stosowanych w budownictwie w zakresie ich kwalifikacji jakościowej, charakterystyki przejawów i przyczyn niszczenia oraz oceny możliwości ich rewitalizacji lub poprawy ich parametrów technicznych,
 • badania dotyczące materiałów mineralnych oraz nowych możliwości ich wykorzystania w górnictwie i budownictwie,
 • ekspertyzy i opinie techniczne z przedstawionego zakresu badawczego oraz projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczno–inżynierskie i geotechniczne,
 • kursy doszkalające w zakresie laboratoryjnych badań geotechnicznych. 

Więcej informacji na stronie: home.agh.edu.pl/~labgg

Aparatura:
 • Aparat trójosiowego ściskania firmy Wykeham Farrance
 • Aparat trójosiowego ściskania firmy ELE International
 • Prasa CBR z automatycznym pomiarem wyników badań firmy Controls
 • Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego
 • Automatyczny ubijak Proctor’a firmy Multiserw Morek
 • Automatyczny aparat bezpośredniego ścinania firmy Wykeham Farrance
 • Aparat Casagrande’a firmy Controls
 • Penetrometr stożkowy firmy Controls
 • Penetrometr stożkowy firmy Matest
 • Zestaw edometrów firmy Wykeham Farrance
 • Aparat flow-pump
 • Aparat do oznaczenia współczynnika filtracji
 • Wytrząsarki laboratoryjne oraz zestawy sit firmy Multiserw Morek
 • Zestaw do oznaczania składu granulometrycznego metodą areometryczną (metoda sedymentacyjna)
 • Zestawy do oznaczania gęstości objętościowej
 • Aparaty Wasiliewa
 • Maszyna wytrzymałościowa firmy Proeti o obciążeniu do 5000kN z pełnym sterowaniem komputerowym
 • Bęben Los Angeles
 • Tarcza Boehmego
 • Urządzenie Micro-Deval firmy Matest
 • Mikrotwardościomierz Knoopa/Vickersa sterowany komputerowo
 • Zestaw urządzeń do badania twardości Cerchar i ścierności Cerchar
 • Skaner laserowy profilu 2D/3D (profilomierz) ScanCONTROL firmy Micro-Epsilon
 • Mikroskopy z systemem analizy obrazu
Dane kontaktowe:

dr hab. Marek Rembiś
tel. +48.12.617.23.86, e-mail: labgg(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p., pok. 341

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium pracuje zgodnie z wymogami systemu zapewnienia jakości GMP. Korzysta wyłącznie z atestowanych odczynników i mianowanych roztworów w terminie ważności oraz firmowych zgodnych z wymogami norm DIN i USA metod analitycznych opartych na atestowanych zestawach odczynników (np. Merck Spectroquant). Te ostatnie wykonywane są przy pomocy spektrofotometru Merck Nova 60 z mikroprocesorowo sterowanym reaktorem termicznym. Pomiary masy wykonywane są na legalizowanej przez Urząd Miar wadze analitycznej Sartorius, a pomiary elektrochemiczne i mętności w oparciu o wzorce pochodzące z w/w instytucji. Z Laboratorium współpracuje również pod systemem zapewnienia jakości spektrofotometr absorpcji atomowej (sala 030a) wyposażony w system generacji wodorków umożliwiający bezpośrednie oznaczanie mikroilości As i Hg odpowiednio od 0,5 i 0,1 mikrogramów/dm3 oraz w trybie normalnym ok. 30 innych pierwiastków.

Oferta usługowa:

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Dotyczy to w szczególności kompleksowych badań odpadów, badań agresywności wód i gruntów, zawartości węgla organicznego i nieorganicznego oraz identyfikacji wszelkich nieorganicznych związków niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego. Wykonywane są ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. Na rzecz firm farmaceutycznych mogą być wykonywane badania w zakresie akceptowanym przez GIF –, zarówno zgodne z wymogami farmakopei jak i kontrolne oznaczenia rtęci w surowicach i szczepionkach produkowanych przez BIOMED S.A.

Laboratorium posiada zezwolenie na wytwarzanie leków nadane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr: GIF-IW-4001/69/06/4001/26/04, co oznacza uprawnienie do monitoringu składu surowic i szczepionek na rzecz BIOMED S.A. w oparciu o własną metodykę.

Aparatura:
 • Spektrofotometr absorpcji atomowej Thermo Scientific ICE 3500 oraz przystawka do generacji wodorków i zimnych par rtęci VP 100 z piecem elektrycznym EC100
 • Waga techniczna RADWAG WPE 300
 • System uzdatniania wody do prac laboratoryjnych HLP SMART
 • Płuczka ultradźwiękowa Polsonic Sonic-2
Dane kontaktowe:

dr inż. Agnieszka Klimek
tel. +48.12.617.52.23, e-mail: aklimek(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p. pok. 329

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Przedmiot analiz i badań: gleba, osad ściekowy, osad czynny, woda.

Zakres i rodzaj analiz i badań: podstawowe badania mikrobiologiczne, biologiczne, biochemiczne, biotechnologiczne.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:
 • Spektrofotometr UV-Vis, model Camspec/M501 Single Beam,
 • Spektrofotometr Vis, model Camspec/M108
 • Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: autoklawy, komora laminarna, wirówka, podstawowy sprzęt laboratoryjny
Dane kontaktowe:

dr inż. Anna Kostka, dr inż. Magdalena Strzebońska
tel. +48.12.617.39.44, 51.62, e-mail: kostka(at)agh.edu.plmstrzebo(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. A-0, III p. pok. 307A, 307F

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Stacjonarne laboratorium geochemii powierzchniowej

Laboratorium wyposażone jest w 4 chromatografy gazowe (Fisons Inst., Carlo Erba Inst., oraz Agilent Technologies 7820A i 7890B GC System). Chromatografy sprzężone z komputerami, przeznaczone są do rozdziałów mieszanin gazowych i wykonywania w nich oznaczeń następujących składników: nasycone węglowodory szeregu metanowego (metan, etan, propan, butany, pentany), gazowe węglowodory nienasycone (etylen, propylen, 1-buten) oraz hel, azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla. Oznaczenia węglowodorów wykonywane są w przedziale od 0,01 ppm do 100% obj. Oznaczenia pozostałych składników w przedziale od 20 ppm do 100% obj. Oszacowany błąd pomiarowy wynosi ±2% wielkości mierzonej.

W skład laboratorium wchodzą również przyrządy wykorzystywane do badania pośrednich wskaźników geochemicznych, tj. wartość pH i Eh gleby (wodoszczelny pH-metr–konduktometr - solomierz), zawartość kalcytu (aparat Sheiblera), suma LZO w powietrzu atmosferycznym (MicroFID).  Ponadto laboratorium wyposażone jest w nowoczesne dygestoria firmy Koettermann, destylarki GFL 2001/4, kriostat oraz szafę chłodniczą. W odrębnej części laboratorium znajdują się cztery stanowiska wyposażone w aparaty Soxhleta do ekstrakcji bituminów z próbek skalnych.

Terenowe laboratorium geochemii powierzchniowej

Działalność terenowego laboratorium geochemii powierzchniowej polega na poborze próbek gazu podglebowego, powietrza atmosferycznego oraz próbek gruntu. Próbki gazu podglebowego pobierane są za pomocą opatentowanego zestawu do poboru próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych (patent nr PL 184080, wzór użytkowy: nr PL 58584). Próbki gleby i profile glebowe pobierane są przy pomocy laski Egnera.

Oprócz pobierania próbek, celem terenowego laboratorium geochemii powierzchniowej jest pomiar strumienia emisji gazów glebowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do atmosfery. Laboratorium stosuje metodykę badawczą emisji gazów zarówno ex-situ oraz in-situ. Do pomiaru strumienia emisji gazów glebowych ex-situ służy Opatentowany sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego (patent nr PL 206259 B1). Natomiast pomiary emisji CH4 i CO2 bezpośrednio w terenie wykonywane są za pomocą Fluksometru – miernika strumienia emisji gazów glebowych firmy West Systems. Wyposażony jest on w dwa detektory pracujące w oparciu o metody spektroskopii absorpcyjnej: detektor metanu WS-CH4-TLD (zakres od 0,1 ppm do 10% obj.) – technika TDLAS oraz detektor dwutlenku węgla LI820 (NDIR) (zakres od 0 do 20 000 ppm). Ponadto, laboratorium ma możliwość badania wskaźników geochemicznych in-situ za pomocą przenośnego chromatografu gazowego firmy HNU. Jest on wyposażony w detektory FID i UV oraz detektor TCD firmy Valco. Za jego pomocą możliwe jest oznaczanie węglowodorów nasyconych i nienasyconych (C1-C5) oraz CO2, CO, He, H2 w zakresie od 0,01 ppm   - 100% obj.

Terenowe laboratorium geochemii powierzchniowej wyposażone jest również w dodatkowe urządzenia wspomagające opisane metody badawcze: wiertnica STHIL BT 121, przenośny generator prądotwórczy HONDA EU10i, wykrywacz nieszczelności gazu oraz lokalizator wykrywania przewodów podziemnych UL 08.

Oferta usługowa:

Badania prowadzone są w dwóch aspektach:

 

 • prospekcyjnym:

   

  • wyznaczanie miejsc wgłębnych akumulacji węglowodorów,
  • określanie kierunków migracji węglowodorów od akumulacji wgłębnych do powierzchni terenu oraz kartowanie nieciągłości tektonicznych,
  •  ocena względnego składu akumulacji i jej względnej głębokości zalegania,
  • testowanie struktur wykartowanych metodami sejsmicznymi pod kątem obecności wgłębnych akumulacji węglowodorowych i ich hierarchizacja prospekcyjna;

   

 • środowiskowym:

   

  • ocena szczelności otworów wiertniczych,
  • ocena niekontrolowanej migracji gazu w środowisko wynikającej z technologii wydobycia gazu ziemnego z łupków,
  • monitoring podziemnych magazynów gazu ziemnego,
  • badanie szczelności podziemnej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego i ropy naftowej,
  • kontrola i monitoring składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • badanie emisji metanu i dwutlenku węgla do atmosfery (likwidacja kopalń węgla kamiennego, składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, sekwestracja dwutlenku węgla),
  • ocena zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi.

   

Aparatura:
 • Chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7820A GC System
 • Chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890B GC System 
 • Chromatograf gazowy firmy Carlo Erba Instruments GC 6300
 • Chromatograf gazowy firmy Fisons Instruments GC 8160
 • Przenośny chromatograf gazowy firmy HNU
 • Przenośny analizator lotnych substancji organicznych MicroFID firmy Photovac Inc.
 • Fluksometr – miernik strumienia emisji gazów glebowych firmy West Systems
 • Wodoszczelny pH-metr / konduktometr / solomierz CPC–401 wraz z elektrodami: inode 44,  czujnikiem EC-60 oraz redox
 • Opatentowany zestaw do poboru próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych (patent nr PL 184080, wzór użytkowy: nr PL 58584)
 • Opatentowany sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego (patent nr PL 206259 B1)
 • Generatory wodoru: NM-H2 Plus firmy LNI Schmidlin oraz generator wodoru firmy Packard
 • Wiskozymetr Hopplera firmy Thermo Scientific
 • Aparaty Soxhleta
 • Wiertnica STHIL BT 121
Dane kontaktowe:

dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. AGH
tel. +48.12.617.23.60, +48.12.617.38.89, e-mail: sechman(at)agh.edu.pl

dr inż. Anna Twaróg
tel. +48.12.617.38.11, e-mail: twarog(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, paw. A-0, II p. pok. 208c,  206c, 206e

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Analiza dendrochronologiczna drewna współczesnego, sufosylnego i fosylnego, w tym pomiary sekwencji przyrostów rocznych z wyszczególnieniem drewna wczesnego i późnego; Datowania bezwzględne drewna dębowego z obszaru środkowej Europy (ostatnie 4000 lat) oraz gatunków iglastych: sosny, jodły świerka (ostatnie tysiąclecie).

Oferta usługowa:

Analizy denrochronologiczne, dendroekologiczne i dendroklimatyczne drewna współczesnego, subfosylnego i fosylnego. Datowania bezwzględne drewna dębowego i podstawowych gatunków iglastych z obszaru Polski i terenów sąsiednich.

Aparatura:
 • Zestaw Dendrolab (różne wersje: 1.0-1.3) — 4 sztuki
Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
tel. +48.12.617.24.09, e-mail: mkrapiec(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, wysoki parter, pok. 28

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium przystosowane jest do wstępnych badań gemmologicznych (identyfikacja kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie) w oparciu o ich cechy optyczne, wartość gęstości, typ inkluzji stałych i fluidalnych, luminescencję oraz zdolności przewodnictwa cieplnego.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań

Aparatura:
 • Mikroskop immersyjny SYN GSZ/2T-SYNTEST G, Schneider – do identyfikacji inkluzji, obserwacji mikroskopowych kamieni oszlifowanych w cieczach immersyjnych
 • Polaryskop, Schneider – oznaczanie cech optycznych kamieni jubilerskich takich jak pleochroizm, charakter optyczny minerałów, wyznaczenie kierunku osi optycznych
 • Refraktometr, Schneider – oznaczanie wartości współczynnika/ów załamania światła, wyznaczanie dwójłomności, oznaczanie charakteru optycznego minerałów, określenie dyspersji, oznaczanie kierunku osi optycznych
 • Lupa spektroskopowa, Schneider - obserwacja widma absorpcji, identyfikacja chromoforów
 • Dychroskop, Schneider – oznaczanie dychroizmu w kamieniach oszlifowanych
 • Lampa UV, Schneider- badanie luminescencji kamieni jubilerskich luzem i w oprawie
 • Duotester, Presidium – badanie przewodności cieplnej kamieni jubilerskich, odróżnianie diamentów od jego imitacji
 • Proporcjoskop, Schneider – określanie proporcji szlifu brylantowego nałożonego na kamień jubilerski
 • Mikrotwardościomierz PMT-3, produkcji radzieckiej – pomiar mikrotwardości
 • Wagi analityczne – pomiar masy kamieni w karatach, oznaczenia gęstości minerałów
Dane kontaktowe:

dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. AGH
tel. +48.12.617.23.80, e-mail: dumanska(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, niski parter, pok. 027

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania mikrobiologiczne, biologiczne, biochemiczne, biotechnologiczne. Badania nad rolą mikroorganizmów w kształtowaniu procesów geochemicznych, biomineralizacją, biotransformacją faz mineralnych, toksycznością związków mineralnych względem mikroorganizmów, biodegradacją materii organicznej. Zagadnienia związane z adsorpcją mikroorganizmów na powierzchni materiałów mineralnych i związane z tym możliwości tworzenia się biofilmów.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań

Aparatura:
 • Laminar (II stopień)
 • Cieplarka
 • Mikrotom do cięcia tkanek wraz z nożami wolframowymi
 • Inkubator ze stopniowym uruchamianiem i zatrzymywaniem mieszania
 • Kołyski żyroskopowe, wytrząsarka typu Vortex
 • pH metr, elektroda standardowa i do pomiaru bezpośredniego gleby
 • Dejonizator
 • Wagi analityczne i techniczne
Dane kontaktowe:

dr inż. Justyna Topolska
tel. +48.12.617.43.45, e-mail: topolska(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 035

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium Hydrodynamiczne ma charakter eksperymentalnego. Zespół specjalistów z zakresu hydrogeologii stosowanej i geochemii wykonuje badania o charakterze stacjonarnym i terenowym.

1. Stacjonarne badania Laboratorium Hydrodynamicznego:

 • Oznaczenia współczynnika filtracji skał zwięzłych.
 • Oznaczenia współczynnika filtracji skał sypkich.
 • Oznaczanie porowatości skał.
 • Oznaczanie odsączalności skał.
 • Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 • Badania modelowe (modele hydrodynamiczne, modele migracji zanieczyszczeń).
 • Badania parametrów migracji zanieczyszczeń, badania kolumnowe.
 • Wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych, projektów robót geologicznych w zakresie hydrogeologii. Ekspertyzy sądowe.

 2. Terenowe badania Laboratorium Hydrodynamicznego:

 • Oznaczanie współczynnika filtracji skał metodami terenowymi.
 • Badania migracji zanieczyszczeń wód podziemnych, badania znacznikowe.
 • Kartowanie i opróbowanie hydrogeologiczne.
 • Prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Badania wykraczające poza zakres analiz Laboratorium Hydrodynamicznego wykonywane są w pozostałych laboratoriach Katedry: Laboratorium Hydrogeochemicznym oraz Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:

Laboratorium Hydrodynamiczne jest wyposażone w 6 głównych stanowisk badawczych, w skład których wchodzą:

1. Stanowisko badania przepuszczalności skał:

 • Stanowisko do badania przepuszczalności skał litych,
 • Stanowisko do badania przepuszczalności skał luźnych,
 • Cylindry do poboru próbek gruntu w stanie nienaruszonym Eijkelkamp.

2. Stanowisko badania odsączalności:

 • Wirówka BECKMAN seria GS-6 (max 8000 obrotów/min).

3. Stanowisko badania współczynnika filtracji:

 • Wstrząsarka Multiserw Morek wraz z zestawami sit Multiserw Morek i C.I.S.A. Barcelona,
 • Rurki Kamieńskiego,
 • Aparat UPK 99 do badania współczynnika filtracji.

4. Stanowisko badania parametrów migracji:

 • Stanowisko badań parametrów migracji zanieczyszczeń (kolumny, pompa perystaltyczna).

5. Przygotowanie próbki do badań:

 • Suszarki (MEMMERT max. 300°C, suszarka laboratoryjna max. 250°C),
 • Wagi (elektroniczna, szalkowa),
 • Pompa próżniowa Eijkelkamp,
 • Kuchenka elektryczna,
 • Komora próżniowa.
 • Stanowisko oznaczeń podstawowych parametrów chemicznych:
 • Stanowisko do miareczkowania,
 • Spektrofotometr.

6. Badania terenowe i pobór próbek:

 • Aparat do pomiaru głębokości zwierciadła wód podziemnych w otworze EnoScientific
 • Well SOUNDER 2010 Pro,
 • Łyżki hydrogeologiczne (stalowa i teflonowa),
 • Pompy (różne wydajności i głębokości poboru),
 • Echo sonda do profilowania dna zbiorników wodnych,
 • Młynki hydrometryczne,
 • Zestaw świdrów do wiercenia ręcznego.
 • Szkło laboratoryjne (zlewki, kolby, szkiełka zegarowe, butelki z ciemnego szkła ze szklanym korkiem, eksykatory itp.).
Dane kontaktowe:

dr inż. Dorota Pierri
tel. +48.12.617.29.43, +48 600.19.50.70, e-mail: woda@agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, parter, pok. 28

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • Badania właściwości optycznych minerałów i faz krystalicznych w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym, identyfikacja i opis minerałów i faz krystalicznych
 • Badania petrograficzne – opis struktur i tekstur, analiza ilościowa składu mineralnego, klasyfikacja skał
 • Badania mikroskopowe kruszców
Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:
 • Cyfrowa Kamera DP-12 wraz z oprogramowaniem
 • Kamera SC180 wraz z oprogramowaniem
 • Mikroskop uniwersalny BX-51
 • Zestaw obiektywów U-Plan F: X5, X10, X20, X40
 • Zestaw obiektywów UM-Plan F (do światła odbitego): X5, X10, X20, X50
 • Oświetlacz typu gęsia szyja Olympus HIGHLIGHT 3100
 • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-9 z dwoma obiektywami 0,5x i 2x
 • Skaner umożliwiający skany preparatów mikroskopowych (szlifów cienkich), także przy skrzyżowanych polaryzatorach- Nikon COOLSCAN 5000
Dane kontaktowe:

mgr inż. Mateusz Sęk
tel. +48.12.617.47.06, e-mail: msek(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, wysoki parter, pok. 7d

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Nowoczesny mikroskop wraz ze stolikiem grzewczo-mrożącym firmy LINKAM znajduje zastosowanie przede wszystkim w badaniach inkluzji fluidalnych (FI) w minerałach oraz materiałach półprzezroczystych i przezroczystych. Umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zmian zachodzących w skali mikro w obrębie badanej próbki skalnej (lub mineralnej), podczas jej podgrzewania i schładzania (zamrażania). Zakres temperaturowy stolika wynosi od -196°C do 600°C. Zarówno podgrzewanie, jak i chłodzenie próbki, mogą odbywać się w tempie od 0,1°C/min do 150°C/min. Możliwe jest wygrzewanie próbki lub jej zamrożenie na określony czas w założonej temperaturze. Zmiany temperatury podczas wykonywania badań rejestrowane są dzięki dedykowanemu oprogramowaniu LINK.

Oferta usługowa:

Zakres wykonywanych analiz obejmuje:

 • obserwacje mikroskopowe skał / minerałów / substancji półprzezroczystych i przezroczystych w świetle przechodzącym (z możliwością wykonania dokumentacji w formie mikrofotografii),
 • lokalizowanie i dokumentowanie inkluzji fluidalnych w próbce (wykonanie mikrofotografii i pomiary inkluzji oraz wybór inkluzji do przeprowadzenia badań mikrotermometrycznych),
 • przygotowanie preparatu do wykonania pomiarów mikrotermometrycznych,
 • wykonanie pomiarów mikrotermometrycznych.
Aparatura:

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

 • mikroskop optyczny do światła przechodzącego OLYMPUS BX53 z obiektywami o powiększeniach 5, 10, 20, 50, 100 x,
 • kolorowa kamera UC90 firmy Olympus,
 • monochromatyczna kamera XM10 do światła podczerwonego firmy Olympus,
 • stolik grzewczo-mrożący THMSG600 wraz z systemem do kontroli temperatury T96 wyprodukowane przez firmę Linkam,
 • komputer Fujitsu Esprimo P958 wyposażony w dwa monitory.
Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz(at)agh.edu.pl

mgr inż. Magdalena Ożóg
tel. +48.12.617.46.02, e-mail: ozogm(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, wysoki parter, pok. 26, 27

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • badania nad kinetyką i mechanizmem rozpuszczania oraz krystalizacji minerałów,
 • synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych,
 • synteza wybranych minerałów i charakterystyka ich właściwości termodynamicznych,
 • separacja minerałów,
 • przygotowywanie próbek do analiz składu chemicznego i fazowego.
Oferta usługowa:

W zakresie ww. metod.

Aparatura:
 • Spektrofotometr UV-VIS Hitachi U-1800
 • Stanowisko badawcze – Chemistat i kolumna reakcyjna
 • Zestaw do syntez mineralnych (pompa perystaltyczna, mieszadło, pH-metr, łaźnia wodna) wykonywanych w warunkach kontrolowanych (czas, pH, temperatura)
 • Spektrometr podczerwieni FTIR FTS 165
 • Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) SavantAA GBC
 • Wagi analityczne i techniczne, pH-metry, konduktometry, elektrody jonoselektywne
 • Suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, płuczki i dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, młynki kulowe

Analizy składu fazowego i chemicznego wykonywane są w Wydziałowym Laboratorium Analiz Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych.

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Maciej Manecki
tel. +48.12.617.23.74, e-mail: gpmmanec(at)cyf-kr.edu.pl

Lokalizacja:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ AGH w Miękini

Rozbudowa infrastruktury badawczej służącej komercjalizacji działalności naukowej i badawczo-rozwojowej

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu powietrze – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511 w zakresie 4 – 55 kW 
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu woda (solanka)  – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511 w zakresie 5 – 55 kW 
 • Badania na potrzeby parametrów SCOP pomp ciepła oraz określanie ich klas energetycznych (PN-EN 14825)
 • Testy reakcji termicznej gruntu na potrzeby dolnych źródeł dla pomp ciepła
 • Pomiar ciśnienia akustycznego i wyznaczanie poziomów mocy akustycznej pomp ciepła wg PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746
 • Badania parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów na paliwa stałe wg PN-EN 303-5
 • Badania porównawcze/testy polowe modułów fotowoltaicznych

Więcej informacji na stronie: miekinia.agh.edu.pl

Oferta usługowa:
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu powietrze – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu woda (solanka)  – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511
 • Testy reakcji termicznej gruntu na potrzeby dolnych źródeł dla pomp ciepła
 • Pomiary ciśnienia akustycznego pomp ciepła oraz hałasu środowiskowego/przemysłowego i wyznaczanie poziomów mocy akustycznej wg PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746
 • Badania parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów na paliwa stałe wg PN-EN 303-5
 • Badania porównawcze / testy polowe modułów fotowoltaicznych

W Centrum  Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” prowadzone są również zajęcia dydaktyczne i praktyczne wykorzystując następujące instalacje dydaktyczne: grzewczą, stanowiska pomp ciepła typu powietrze-woda, stanowiska badania oraz montażu ogniw fotowoltaicznych, turbinę wiatrową ze stacją pomiarową, stanowisko montażu kolektorów słonecznych, system archiwizacji danych z instalacji grzewczych, system zarządzania budynkiem BMS, stanowisko układów hybrydowych słoneczno–wiatrowych, stanowisko dydaktyczne z ogniwami paliwowymi. Ponadto Centrum dysponuje mobilną ekspozycją urządzeń i technologii OZE–BUS OZE oraz Mobilne Laboratorium POLoNEs – Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji.

Aparatura:
 • Stanowisko do badania pomp ciepła typu powietrze – woda
 • Stanowisko do badania pomp ciepła typu woda (solanka) – woda
 • Stanowisko do badania kotłów na paliwa stałe
 • Stanowisko testów polowych mikroinstalacji fotowoltaicznych 
 • Aparat do przeprowadzania testów TRT
 • Kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości
 • Aparatura do pomiarów parametrów chłodniczych pomp ciepła
 • Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 firmy Sonopan
Dane kontaktowe:

dr inż. Wojciech Luboń
tel. +48.12.617.40.57, e-mail: lubon(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, niski parter, pok. 08, 09

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Mikroanalizator rentgenowski JEOL SuperProbe 8230 umożliwia wykonanie punktowej analizy chemicznej in situ minerałów i nieorganicznych substancji syntetycznych. Próbki analizowane są w mikroobszarze  wynoszącym od 1 do kilkunastu µm. Urządzenie umożliwia oznaczenie ilościowe oraz jakościowe pierwiastków głównych i śladowych od Be do 92 U, za wyłączeniem gazów szlachetnych. Oprócz analiz punktowych urządzenie umożliwia również wykonanie map rozkładu pierwiastków głównych i śladowych przy pomocy technik EDS oraz WDS wspomaganych techniką katodoluminescencji.

Typy analizowanych próbek:

 • próbki w postaci walca o średnicy około 25 mm (1 cal) i grubości do około 15 mm;
 • próbki w postaci szlifu mikroskopowego, uniwersalnego o wymiarach ok. 46 mm x 27 mm.
Oferta usługowa:

Analizy chemiczne w mikroobszarze.

Aparatura:
 • Mikroanalizator rentgenowski (mikrosonda elektronowa) JEOL SuperProbe 8230 wyposażona w 5 spektrometrów długości fali promieniowania rentgenowskiego (WDS), spektrometr EDS, system spektrometrii katodo luminescencyjnej, mikroskop do światła odbitego, mikroskop do światła przechodzącego
 • Napylarka  QUORUM Q150TE przystosowana do napylania węglem
Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz(at)agh.edu.pl

dr inż. Gabriela Kozub-Budzyń
tel. +48 12 617.46.02, -38.45, e-mail: lato(at)agh.edu.pl

dr inż. Adam Włodek
tel. +48.12.617.21.46, -38.45, e-mail: wlodek(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. A-0, III p., pok. 337

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • badania przestrzeni porowej materiałów porowatych, m.in. skał, gleb, sorbentów, propantów, materiałów ceramicznych, farmaceutyków
 • analiza średnic porów w zakresie od 0,003 do 500 μm
 • pomiar parametrów fizycznych: gęstość objętościowa, gęstość szkieletowa, porowatość efektywna, powierzchnia właściwa, przeciętna średnica porów, mediana średnicy porów, przepuszczalność, krętość, wymiar fraktalny
 • analiza krzywych porozymetrycznych w funkcji rozmiarów porów i/lub ciśnienia: dystrybucja średnic porów, rozkład powierzchni właściwej porów, kształt porów.
Oferta usługowa:

Badania skał: petrofizyka, geologia naftowa, geotermia, hydrogeologia.

Badania materiałów proszkowych: inżynieria mineralna, inżynieria materiałowa.

Więcej informacji: http://kse.agh.edu.pl/laboratorium-porozymetryczne/

Aparatura:
 • Porozymetr rtęciowy AutoPore IV 9520 Micromeritics® (USA)
Dane kontaktowe:

dr inż. Grzegorz Machowski
tel. +48.12.617.24.30, e-mail: machog(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, paw. A-0, III p., pok. 302

Możliwości badawcze/pomiarowe:

W laboratorium wykonywane są prace w zakresie przygotowania materiału badawczego do analiz taksonomicznych, stratygraficznych i paleośrodowiskowych. Prowadzona jest preparatyka mikroskamieniałości, w szczególności otwornic, małżoraczków, okrzemek, radiolarii, dinocyst wapiennych oraz igieł gąbek, w zakresie:

 • maceracji prób skalnych metodami chemicznymi lub termicznymi,
 • manualnego selekcjonowania skamieniałości,
 • konserwacji i czyszczenia okazów mikropaleontologicznych metodami mechanicznymi i chemicznymi.
Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:

Dane kontaktowe:

dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH
tel. +48.12.617.36.10, e-mail: waskowsk(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, paw. A-0, piwnice, L-18

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Pomiary i analiza przepływów wielofazowych ciecz-cząstki ciała stałego oraz ciecz-gaz. W kanale otwartym jest odtwarzany przepływ prądów zawiesinowych oraz struktur sedymentacyjnych. Z kolei w poziomym kanale zamkniętym jest wykonywana symulacja przepływu ropa naftowa-gaz ziemny lub systemów chłodzących w elektrowniach cieplnych, itp.

Oferta usługowa:
 • Wyznaczanie koncentracji zawiesin w przepływie i w pobieranych próbkach oraz udziału fazy gazowej w rurociągu poziomym.
 • Pomiary prędkości poszczególnych przepływających faz, wielkości struktur powstających w przepływie, w tym rozpoznawanie typu przepływu.
 • Możliwość wykonywania pomiarów radioznacznikowych dla pomiaru średnich prędkości przepływu poszczególnych faz w mieszaninie ciecz-cząstki ciała stałego.
Aparatura:
 • Stanowisko 1: kanał otwarty ze zbiornikami początkowym i końcowym, pompą i rurociągiem.
 • Stanowisko 2: kanał zamknięty o średnicy wewnętrznej 30 mm i długości 4,5 m, wyposażony w pompę sterowaną falownikiem, zbiornik wyrównawczy i kompresor.
 • Przyrządy pomiarowe: zestaw radiometryczny (oparty o absorpcję promieniowania gamma w przepływającej mieszaninie) do pomiaru koncentracji/udziału faz i prędkości fazy mniejszościowej, miernik ultradźwiękowy do pomiaru fazy ciekłej, miernik optyczny do pomiaru koncentracji próbek z zawiesiną, waga precyzyjna.
Dane kontaktowe:

dr inż. Wojciech Mastej
tel. +48.12.617.47.65, e-mail: wmastej(at)agh.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Zych, prof. AGH (Katedra Geofizyki)
tel. +48.12.617.24.23, e-mail: zych(at)agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p., pok. 301b

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • Wyznaczanie i ocena właściwości sorpcyjnych naturalnych i syntetycznych, w tym modyfikowanych sorbentów mineralnych
 • Synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych w celu uzyskania nowego typu sorbentów
 • Oznaczenia pojemności sorpcyjnej i analizy parametrów fizykochemicznych determinujących właściwości sorpcyjne
 • Eksperymenty sorpcji statycznej i dynamicznej w ośrodkach ciekłych i gazowych
Oferta usługowa:
 • Badania materiałów sorpcyjnych dla zastosowań przemysłowych i na użytek inżynierii środowiska
 • Projektowanie innowacyjnych materiałów sorpcyjnych
 • Dobór materiałów sorpcyjnych do usuwania konkretnych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych
Aparatura:
 • Stanowiska badawcze do badań sorpcji: zautomatyzowane kolumny przepływowe do badań w skali laboratoryjnej i półtechnicznej
 • Wagi analityczne i techniczne, pH-metry, konduktometry, elektrody jonoselektywne
 • Suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, młynki kulowe, spektrofotometry UV-Vis

Własności materiałów otrzymywanych w Laboratorium Sorbentów Mineralnych badane są przy użyciu aparatury znajdującej się na wyposażeniu pozostałych laboratoriów Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii oraz Wydziałowego Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych WGGiOŚ.

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
tel. +48.12.617.52.32, e-mail: bajda(at)agh.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jakub Matusik
tel. +48.12.617.52.33, e-mail: jmatusik(at)agh.edu.pl

Strona internetowa grupy badawczej www.mba.agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. A-0, III p., pok. 305, 306

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania Laboratorium koncentrują się na aspektach teoretycznych i aplikacyjnych dotyczących wykorzystania zjawiska Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) i metod komplementarnych, w geofizyce i geologii, biomedycynie, chemii i inżynierii materiałowej do badania systemów porowatych. W szczególności dotyczy to obrazowania dyfuzji cząsteczek wody w obecności heterogenicznych gradientów pola magnetycznego z wykorzystaniem technik takich jak DWI, DTI, BSD-DTI, jak również badania populacji protonów (1H) w różnych układach porowatych w wysokich i niskich polach magnetycznych z zastosowaniem technik relaksometrii spinowo-sieciowej, T1 i spinowo-spinowej, T2.

Prowadzimy szeroką gamę badań dotyczących struktury porowej skał i innych materiałów porowatych spotykanych w biologii, medycynie i inżynierii materiałowej. Specjalizujemy się w badaniach MRJ w niskim polu magnetycznym, a także w bardzo wysokim gradiencie pola magnetycznego. Prowadzimy również aktywną współpracę z laboratoriami wyposażonymi w skanery kliniczne oraz przedkliniczne działające w wysokim i bardzo wysokim polu magnetycznym. Zajmujemy się także analizą i integracją wyników otrzymanych z badań MRJ z danymi pochodzącymi z wykorzystania innych metod fizycznych, takich jak mikrotomografia CT, porozymetria rtęciowa, etc.

Oferta usługowa:
 • Określanie porowatości z użyciem minimalnego czasu echa 40 µs i bardzo niskiego pola 0,05 T.
 • Określanie porowatości w cienkich warstwach o grubości nawet kilku mm.
 • Określanie rozkładu wielkości porów z możliwością symulacji ciśnienia złożowego.
 • Estymacja przepuszczalności.
 • Rozpoznanie rodzaju płynów wypełniających przestrzeń porową dzięki wykorzystaniu mapowania T1-T2 oraz badaniom dyfuzyjnym D-T2.
 • Określanie stopnia związania płynów w próbce na podstawie analizy energii desorpcji uzyskanej z eksperymentów korelacyjnych T1-T2.
 • Określanie profili nasycenia przestrzeni porowej.
 • Wyznaczanie indeksu wodorowego i zawartości wody wolnej, kapilarnej i związanej w minerałach ilastych czy materii organicznej.
 • Obrazowanie przestrzeni porowej skał i materiałów porowatych (2D oraz 3D).
 • Obrazowanie dyfuzyjne (obrazowanie ważone dyfuzyjnie — DWI, obrazowanie tensora dyfuzji – DTI, obrazowanie tensora dyfuzji w polach niejednorodnych — BSD-DTI).
Aparatura:
 • Spektrometr Magritek Rock Core Analyzer (2 MHz) z systemem dyfuzyjnym, dedykowany do badań układów porowatych, w szczególności skał łupkowych i typu „tight”.
 • Tomograf Magritek (24 MHz) umożliwiający wykonywanie kompletnych eksperymentów tomograficznych 1-3D.
 • Przystawka rock core pressure system – do pomiarów w symulowanych warunkach ciśnienia pozwalająca na badanie próbek przy ciśnieniach do 6000 psi (~41.4 MPa) i temperaturze do 150oC.
 • Specjalistyczne urządzenie NMR-Mouse (22 MHz) umożliwiające badanie obiektów w obecności wysokich pól gradientowych (24 T/m) i rozdzielczości do 10μm
 • Suszarka próżniowa
Dane kontaktowe:

dr hab. Artur T. Krzyżak
tel. +48.12.617.52.91, e-mail: akrzyzakn(at)agh.edu.pl

mgr inż. Weronika Mazur
tel. +48.12.617.40.66, e-mail: weronika.mazur(at)fis.agh.edu.pl

Strona internetowa: www.nmrlab.agh.edu.pl

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, niski parter, pok. 06d

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Analizy petrograficzne w świetle odbitym i przechodzącym (oznaczenie składu mineralogicznego preparatów oraz ilościowych zawartości poszczególnych składników metodą planimetrowania)

Oferta usługowa:

Oznaczanie mineralogiczne składu preparatów, np.: skał, odpadów, koncentratów i półproduktów. Oznaczanie zawartości poszczególnych składników mineralnych w preparatach wykonanych ze skał oraz materiału sypkiego o średnicy ziarna nie mniejszej niż 50 µm.

Aparatura:
 • Mikroskopy do światła odbitego i przechodzącego firmy Nikon z zestawem obiektywów o powiększeniach x5, x10, x20 i x50. Na wyposażeniu analizatory do obserwacji w świetle spolaryzowanym
 • Mikroskop do światła odbitego i przechodzącego firmy Nikon z zestawem komputerowym oraz kamerą cyfrową Sony ExwaveHAD
 • Mikroskop Nikon i50-POL z zestawem komputerowym, oprogramowaniem do analizy obrazu mikroskopowego oraz kamerą cyfrową Nikon DS-Ri1 o rozdzielczości 12.7 megapikseli
Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz(at)agh.edu.pl

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
tel. +48.12.617.52.32, e-mail: bajda(at)agh.edu.pl

Więcej informacji: http://wydzlab.agh.edu.pl/

Lokalizacja:

Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, paw. D-8, ul. Reymonta 23

Możliwości badawcze/pomiarowe:  
 • analiza pirolityczna Rock Eval
 • analiza składu cząsteczkowego gazu (CH4, C2H6, C3H8i-C4H10n-C4H10i-C5H12n-C5H12neo C5H12, C6H14, węglowodory nienasycone, N2, H2, O2, CO2, He, Ne, H2S, związki siarki, CO)
 • analiza składu trwałych izotopów (C, H, S, N) w wybranych składnikach gazu
 • analiza GC-FID, GC-MS, GC-MS-MS
 • ekstrakcja rozpuszczalnikowa materii organicznej z próbek geologicznych i środowiskowych
 • analiza trwałych izotopów C i O w węglanach
 • analiza trwałych izotopów  S w siarczanach, siarczkach i siarce rodzimej
 • analiza trwałych izotopów C w kerogenie, bituminach lub ich frakcjach
 • analiza elementarna (C, H, N, S) kerogenu, bituminów lub ich frakcji
 • standaryzacja ropy
 • oznaczenie gęstości produktów naftowych i innych cieczy
 • oznaczanie pH, Eh i stężenia jonów HCO3-  próbek wody
 • piroliza wodna (HP) 
Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:
 • Aparat pirolityczny Delsi Rock-Eval 2
 • Aparat pirolityczny Vinci Technologies Rock-Eval 6
 • Spektrometr masowy Finnigan Delta Plus sprzężony poprzez przystawkę GC Combustion III Interface z chromatografem gazowym HP 6890 oraz poprzez przystawkę Conflo II z analizatorem elementarnym EA1108
 • Spektrometr masowy Thermo Scientific Delta V Plus MS połączony poprzez przystawki Conflo IV i GC Isolink z chromatografem Trace GC Ultra i analizatorem elementarnym Flash 2000
 • Przystawka GasBench
 • Przystawka PreCon
 • Aparat do separacji kerogenu KEROGENATRON firmy Vinci Technologies
 • Gęstościomierz Anton Paar DMA 4500 M
 • Chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890 Series II z detektorami FID i FPD
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A z detektorem masowym Agilent Technologies 5975C
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A z potrójnym detektorem masowym Agilent Technologies 7000
 • Pirolizer Pyroprobe 5000
 • Chromatograf cieczowy LC z pompą izokratyczną i detektorem UV-VIS (Knauer)
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890A z systemem zaworowym oraz detektorami FID i TCD
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890B z systemem zaworowym oraz detektorami FPD i TCD
 • Chromatograf gazowy Thermo Scientific Trace 1300 z systemem zaworowym
 • i z detektorami TCD i FID i metanizerem
 • Aparat ekstrakcyjny Soxtec AVANTI 2055 firmy TECATOR oraz zestawy ekstrakcyjne Soxhleta
 • Analizator elementarny Carlo Erba EA1108
 • Reaktory Parr Instrument i zestaw urządzeń do eksperymentów pirolizy wodnej
 • Wirówka MPW
 • Wyparka próżniowa Rotavapor V100
 • Myjnia ultradźwiękowa
 • Piec komorowy
 • Suszarka komorowa próżniowa
 • Młynek laboratoryjny walcowo-pierścieniowy
 • Kruszarka

Dodatkowe informacje: 

www.orgchem-lab.agh.edu.pl

Dane kontaktowe:

dr Elżbieta Bilkiewicz
tel. +48.12.617.27.59, 12.617.56.22, 12.617.56.23, e-mail: orgchem-lab(at)agh.edu.pl

Grupy badawcze

Partnerzy

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Aktywność ta znajduje odzwierciedlenie w podpisanych listach intencyjnych i umowach współpracy.

Spotkania z nauką

Stopka