Skip to content ↓

Jakość kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w AGH trwają prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) do wymagań nowej Ustawy, zmienionych wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowej struktury organizacyjnej, w której powołano Rady Dyscyplin Naukowych.

Celem prac jest stworzenie systemu umożliwiającego dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz jeszcze lepsze diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia, szczególnie w kontekście realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Od roku akademickiego 2020/2021 USZJK funkcjonuje na zasadach określonych w:

Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W skład struktury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WGGiOŚ wchodzą:

 • Dziekan WGGiOŚ — prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Prodziekan ds. kształcenia — dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
 • Rada ds. kształcenia w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

Skład Rady ds. kształcenia w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (2020–2023):

 • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — koordynator
 • dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Ekologiczne Źródła Energii
 • dr inż. Kamil Cichostępski — przedstawiciel kierunku Geofizyka
 • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoinformatyka
 • dr inż. Piotr Olchowy — przedstawiciel kierunku Geologia Stosowana
 • dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Geoturystyka
 • dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH — przedstawiciel kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Klaudia Kubacka — przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska w Radzie ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka — dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH 

Zadania i cele Rady ds. kształcenia dotyczą wszelkich aspektów związanych z kształceniem na kierunkach prowadzonych na Wydziale, w tym w szczególności: 

 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do dyscyplin realizowanych na Wydziale;
 • monitorowanie programów kształcenia pod kątem zapewnienia zgodności programów studiów z formalnymi wymogami, modyfikowanie programów studiów w zależności od wymagań rynku;
 • formułowanie dla dziekana Wydziału wniosków, zaleceń i rekomendacji, mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin oraz kierunków do nich przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Swoje wnioski Rada przedstawia w corocznym raporcie dotyczącym jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział.

Najlepsi dydaktycy

Laur dydaktyka, edycja 2022

Laur dydaktyka, nominowani w edycji 2023

Diamenty AGH

Ankietyzacja

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 najlepsze oceny studenckie na naszym Wydziale uzyskały następujące osoby:

 • dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH
 • dr inż. Grzegorz Bania
 • dr inż. Tomasz Bartuś

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 do grona wyróżnionych dydaktyków dołączyli:

 • dr inż. Piotr Strzeboński
 • dr inż. Anna Kostka
 • dr hab. Paweł Różycki

Materiały z Kolegiów Wydziału poświęconych jakości kształcenia

Stopka