Skip to content ↓

Geośrodowisko Miasta

Nowość w ofercie kształcenia WGGIOŚ — kierunek na studiach II stopnia, Geośrodowisko Miasta — przygotuje specjalistów zajmujących się obszarami zurbanizowanymi, rozumiejącymi potencjał i ograniczenia geośrodowiska, a zwłaszcza jego zasoby. Będą oni posiadali odpowiednie kompetencje z zakresu gruntoznawstwa, hydrologii, hydrogeologii, geochemii i ochrony środowiska, ukierunkowane na zastosowanie do specyfiki geośrodowiska miejskiego, w różnym stopniu wykorzystywanego i przekształconego przez człowieka.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili ocenić wpływ inwestycji (współczesnych i tych historycznych) na środowisko, tak by w sposób prawidłowy zdiagnozować kompleksowe skutki tych aktywności oraz wskazać kierunki korzystania z usług środowiska i jego zasobów przy zminimalizowanych presjach na biotyczne i abiotyczne komponenty, w myśl zrównoważonego rozwoju.

Nie musisz być absolwentem studiów inżynierskich na naszym Wydziale, aby studiować na tym kierunku!

Praktyki

Program studiów ukierunkowany jest na zajęcia warsztatowe oraz ćwiczenia laboratoryjne, które dzięki swojej specyfice pozwalają nabyć umiejętności praktyczne.

W ramach studiów nie przewiduje się obowiązkowych praktyk zawodowych

 

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent kierunku Geośrodowisko miasta bez problemu znajdziesz zatrudnienie w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska na poszczególnych etapach realizacji inwestycji miejskich, w tym np. badaniami skuteczności projektów rekultywacji obszarów poprzemysłowych lub zdegradowanych.

Chętnie zatrudnią Cię jednostki samorządów terytorialnych, administracji rządowej, czy instytucje opracowujące i wdrażające strategiczne programowanie ochrony środowiska oraz mających na celu adaptację do zmian klimatu oraz ochronę zasobów przyrodniczych zgodnie z koncepcją inteligentnych miast (Smart City). Koncepcja ta charakteryzuje się m.in. przechodzeniem na zieloną gospodarkę (Green Economy, Zero Waste), powiększaniem obszarów zielonych i retencyjnych, w celu zachowania zasobów geośrodowiskowych, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Geośrodowisko Miasta będziesz potrafił:

  • pozyskiwać, integrować i interpretować dane środowiskowe pochodzące z różnych źródeł;
  • prawidłowo zaplanować proces inwestycyjny z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i społecznych;
  • zaplanować oraz wykonać badania terenowe i laboratoryjne, konieczne do rozwiązania danych problemów inżynierskich w obszarach zurbanizowanych;
  • wykonać symulacje komputerowe wybranych zjawisk zachodzących w środowisku wodno-gruntowym i wykorzystać ich wyniki do rozwiązywania zadań o charakterze inżynierskim;
  • dobrać odpowiednie metody i techniki do projektowanych systemów lub procesów z zakresu inżynierii miejskiej i zarządzania środowiskiem zurbanizowanym;
  • utworzyć interdyscyplinarny zespół, mogący kompleksowo rozwiązywać złożone problemy środowiskowe w obszarach zurbanizowanych.

 

Stopka