Skip to content ↓

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Kierunek ten przygotuje Cię do rozwiązywania zagadnień związanych m.in. z kształtowaniem i ochroną środowiska, gospodarką wodną, zaopatrzeniem w wodę, ochroną wód, monitoringiem środowiska, ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii, geotechniką środowiska, czy gospodarką odpadami.

Będziesz posiadał umiejętności niezbędne do realizowania zadań dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Będziesz potrafił przeprowadzić symulacje zjawisk i procesów w różnych dziedzinach inżynierii środowiska przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Praktyki

Praktyka zawodowa trwa przez 4 tygodnie po 6 semestrze studiów I stopnia. Ma na celu zapoznanie się z zakresem czynności na stanowiskach związanych z ochroną i inżynierią środowiska, problematyką uciążliwości obiektów i instalacji przemysłowych, technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości, działaniami i procedurami administracyjnymi dotyczącymi środowiska, zakresem prac i procesami technologicznymi związanymi z profilem zakładu. W programie studiów I i II stopnia przewidziane są także zajęcia terenowe związane ze specjalnością wybraną przez studenta.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako: specjaliści w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.

Znajdują zatrudnienie w następujących miejscach: przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych, geotechniką, hydrogeologią, produkcją i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje monitorujące stan środowiska, a także firmy konsultingowe i prowadzące audyty środowiskowe.

Absolwenci tego kierunku pracują jako konsultanci w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem, prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów I stopnia na tym kierunku będziesz potrafił m.in.:

  • ocenić zagrożenia dla stanu środowiska,
  • stosować specjalistyczne programy komputerowe, w tym CAD i GIS oraz korzystać z internetowych baz danych a także modelować numerycznie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku oraz prognozować skutki istniejącej lub projektowanej działalności technicznej,
  • wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań związanych z problematyką zanieczyszczenia środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ujmowaniem wód podziemnych, geotechniką, monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych i inżynierią mineralną,
  • oceniać możliwość zastosowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, systemów i procesów, a także opracować ekspertyzy dotyczące szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, m.in. ocenić stan degradacji środowiska i zaproponować optymalną metodę odnowy środowiska uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, a także techniczne.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz dodatkowo potrafił:

  • integrować wiedzę z obszaru szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, stosując podejście systemowe z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i specjalistycznego oprogramowania, w tym komputerowych baz danych i zaawansowanych metod grafiki inżynierskiej,
  • prowadzić interdyscyplinarną współpracę z innymi zespołami,
  • rozwiązać skomplikowane problemy środowiskowe i opracować komplementarne rozwiązania.

Stopka