Skip to content ↓

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe absolwentów

Uprawnienia zawodowe nadawane przez Ministra Klimatu i Środowiska

Absolwenci kierunków studiów Geologia Stosowana, Geofizyka oraz Inżynieria i Ochrona Środowiska po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień zawodowych nadawanych przez Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, co reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze: Dział 4. Rozdz. 1. Kwalifikacje w zakresie geologii — art. 50.1.

Uprawnienia w odpowiedniej kategorii dotyczą:

 • kategoria I — poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów;
 • kategoria II — poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 • kategoria III — poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności
 • nieruchomości gruntowej;
 • kategoria IV — poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
 • kategoria V — poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
 • kategoria VI — określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • kategoria VII — określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
 • kategoria VIII — wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji;
 • kategoria IX — kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań.

O uprawnienia danej kategorii mogą odpowiednio ubiegać się absolwenci studiów II stopnia kierunków Geologia Stosowana (GS), Geofizyka (GF) oraz Inżynieria i Ochrona Środowiska (IOŚ):

 • kategoria I — absolwenci specjalności Geologia naftowa i geotermia (GS);
 • kategorie II i III — absolwenci specjalności Geologia złożowa i górnicza (GS);
 • kategorie IV i V — absolwenci specjalności Hydrogeologia i geologia inżynierska (GS) oraz Hydrogeologia stosowana i geotechnika (IOŚ);
 • kategoria VI i VII — absolwenci specjalności Geologia inżynierska i geotechnika (GS) oraz Hydrogeologia i geologia inżynierska (GS);
 • kategoria VIII — absolwenci specjalności Kartografia geologiczna (GS);
 • kategoria IX — absolwenci specjalności Geofizyka stosowana (GF).

Absolwenci kierunku Geologia Stosowana, ale w specjalności innej niż obejmuje kategoria, o której uprawnienia zamierzają wnioskować, muszą ukończyć co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, w celu uzupełnienia
specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia nadaje Minister Klimatu i Środowiska po zdaniu egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych danej kategorii, przed Komisją Egzaminacyjną w siedzibie Ministerstwa.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog jest odbycie praktyki zawodowej odpowiedniej dla stopnia i kierunku studiów.

Praktyką jest udział w:
1) wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;
2) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych.

Do dwuletniego okresu praktyki zalicza się praktykę zawodową objętą programem studiów I stopnia pod warunkiem, że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu umożliwiającego sprawdzenie zakresu i poziomu wiedzy zawodowej wnioskodawcy niezbędnej do wykonywania zawodu, w tym znajomości przepisów prawa w dziedzinie:
- prawa geologicznego i górniczego (kat. I–IX),
- prawa ochrony środowiska (kat. I–IX),
- prawa wodnego (kat. IV i V),
- prawa budowlanego (kat. VI i VII),
w zakresie niezbędnym do wykonywania prac geologicznych, w odpowiedniej kategorii geologicznej, a także wykazanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej.

Uprawnienia zawodowe nadawane przez Wyższy Urząd Górniczy

Absolwenci kierunku studiów Geologia Stosowana w specjalności Geologia złożowa i górnicza, po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień zawodowych nadawanych przez Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakładach górniczych czyli uprawnień w zawodzie geologa górniczego.

Uprawnienia geologa górniczego nadaje Prezes WUG po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną WUG. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest odbycie praktyki geologicznej w zakładzie górniczym, w wymiarze co najmniej 2 lat.

W przypadku absolwentów studiów o kierunku Geologia Stosowana ale w specjalności innej niż Geologia złożowa i górnicza oraz absolwentów kierunku Geofizyka, warunki dopuszczenia do egzaminu są bardziej rygorystyczne, co ilustruje poniższa tabela.

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego z 2 sierpnia 2016 roku
Sylwetka i kwalifikacje zawodowe geologa górniczego (załącznik 3)

Zakres studiów Stopień studiów Tytuł zawodowy Praktyka geologiczna Egzaminy uzupełniające
geologia górnicza II magister inżynier 2 lata -
geologia lub
geofizyka
II magister,
magister inżynier
3 lata - geologii górniczej
- górnictwa
- wiertnictwa
geologia górnicza I inżynier 3 lata -
geologia lub
geofizyka
I licencjat,
inżynier
4 lata - geologii górniczej
- górnictwa
- wiertnictwa

 

Udokumentowanie zaliczenia egzaminów uzupełniających, w szczególności z zakresu geologii górniczej, może wymagać od tych absolwentów ukończenia Studiów Podyplomowych Geologia górnicza, znajdujących się w ofercie WGGiOŚ AGH.

Uprawnienia zawodowe nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego

Absolwenci kierunku studiów Ekologiczne Źródła Energii po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (tzw. Uprawnienia UDT).

Uprawnienia instalatora można uzyskać dla instalacji:
- kotłów i pieców na biomasę,
- systemów fotowoltaicznych,
- słonecznych systemów grzewczych,
- pomp ciepła,
- płytkich systemów geotermalnych.

W celu uzyskania takich uprawnień należy złożyć wniosek do krakowskiego oddziału UDT, załączając kopię dyplomu i zaświadczenie o niekaralności.

Więcej informacji na stronie UDT.

Uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Absolwenci kierunku studiów Ekologiczne Źródła Energii po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień nadawanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Aby wykonać audyt energetyczny obiektów budowlanych nie trzeba posiadać specjalnych
uprawnień. Natomiast celem opracowania Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Istnieje także odrębna ścieżka... Absolwenci obu wymienionych kierunków studiów, na podstawie przedstawionego wraz z wnioskiem, suplementu do dyplomu studiów — obejmującego wykaz zrealizowanych i zaliczonych przedmiotów z zakresu m.in. audytu energetycznego, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, budownictwa i energetyki, mogą uzyskać uprawnienia bez konieczności zdawania egzaminu.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa.

Uprawnienia zawodowe nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Absolwenci kierunku studiów Ekologiczne Źródła Energii po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera (tj. po ukończeniu studiów II stopnia) mogą starać się o stwierdzenie specjalistycznych uprawnień nadawanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

Dotyczy to ograniczonych swym zakresem uprawnień budowlanych oraz sanitarnych, w tym HVAC.

Wymagana jest praktyka w zawodzie po ukończeniu studiów.

Więcej informacji na stronach:

uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie
uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych

Stopka