Skip to content ↓

Geologia Stosowana

Studia na kierunku Geologia stosowana przygotują Cię do podjęcia pracy w branży geologicznej, budowlanej czy przemyśle wydobywczym. Będziesz miał kompetencje do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentujących złoża kopalin stałych, płynnych i gazowych oraz rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich.

Liczne zajęcia terenowe pozwolą Ci poznać specyfikę prac geologicznych i robót górniczych przy eksploatacji złóż w kraju i za granicą.

Praktyki

Praktyki zawodowe są obligatoryjne i realizowane na pierwszym stopniu kształcenia. Są ważnym elementem kształcenia przed rozpoczęciem kariery zawodowej w przyszłości i okazją do poznania realiów pracy w wybranym obszarze. Odbywają się na VI semestrze, trwają 4 tygodnie (120 h). Studenci mają możliwość zrealizowania praktyki w krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach, których profile działalności są zgodne z kształceniem na poszczególnych kierunkach studiów. Informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach, w których mogą być realizowane praktyki, są dostępne są organizatorów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów

Perspektywy zawodowe

Specjaliści inżynierowie w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej, specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych, inżynierowie w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, inżynierowie gospodarki wodnej, dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni, geolodzy kopalniani, specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż, technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych, gemmolodzy, inżynierowie w sektorze energetycznym.

Potencjalne miejsca pracy, to: podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze, biura projektowe geologiczno-inżynierskie, przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego, zarządy gospodarki wodnej, geologiczne koncerny poszukiwawcze, geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze, zakłady przeróbki i wzbogacania kopalin, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje finansujące działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin, kancelarie prawne, własna działalność gospodarcza.

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz potrafił m.in.:

 • wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne, scharakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne,
 • rozróżnić podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej,
 • rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych, wraz ze wskazaniem kierunków gospodarczego wykorzystania,
 • dokonać wstępnego doboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych,
 • wyznaczyć elementy ułożenia warstw i granic złoża w profilu pionowym i poziomym,
 • opracować schemat przygotowania i poboru próbek geologicznych wraz z oszacowaniem błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań,
 • oszacować zasoby złóż metodami geologicznymi i statystycznymi, przełożyć informację geologiczno-górniczą w stosowną informację ekonomiczną oceniając wartość kopaliny i surowca mineralnego,
 • zaprojektować i zrealizować cykl projektu geologiczno-górniczego (surowcowego) w odniesieniu do uwarunkowań geologicznych, górniczych, technologicznych, prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz dodatkowo umiał np.:

 • wykonać i w sposób zaawansowany zanalizować mapy geologiczne np. pod kątem struktur wgłębnych i powierzchniowych,
 • zaprojektować, przeprowadzić oraz zinterpretować wyniki prac geologiczno-inżynierskich zarówno powierzchniowych jak i podziemnych,
 • zorganizować i przeprowadzić prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i dokumentacyjne dla różnych typów złóż,
 • zrealizować obsługę geologiczną przy eksploatacji złóż,
 • modelować przepływy wód podziemnych i migracje zanieczyszczeń w wodach podziemnych,
 • ocenić zasoby dyspozycyjne oraz eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, a także stopień zagrożenia tych wód,
 • korzystać z nowoczesnych instrumentalnych metod analiz fazowych i chemicznych,
 • dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony oraz sprostać zadaniu oceny perspektyw surowcowych,
 • zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce pojedynczym złożem oraz złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodniczym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa),
 • modelować warunki generowania i migracji węglowodorów w systemach naftowych w kontekście poszukiwań jak i monitoringu naftowego.

Stopka