Skip to content ↓

Kandydaci

Zostań studentem WGGIOŚ!

 • najlepsze w Polsce studia geologiczne — pierwsze miejsce w rankingu kierunków Perspektywy 2023!
 • najliczniejsza w Polsce, wysoko wykwalifikowana kadra naukowa z zakresu nauk o Ziemi
 • absolwenci specjalizacji poszukiwani na rynku pracy
 • uprawnienia zawodowe
 • praktyki zawodowe w firmach krajowych i zagranicznych
 • zajęcia praktyczne w laboratoriach na światowym poziomie
 • nowoczesne i innowacyjnie wyposażone Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini
 • nowoczesny sprzęt terenowy
 • zaplecze komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • liczne stypendia naukowe, socjalne, sportowe

 

Kierunki studiów

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prowadzi kształcenie na ośmiu kierunkach studiów.

Siedem z nich to kierunki inżynierskie:

 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Geologia Stosowana
 • Geośrodowisko Miasta — kierunek II stopnia nowość!
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska.

Kończąc kierunek Geoturystyka, uzyskasz tytuł licencjata.

Studia inżynierskie/magisterskie inżynierskie

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej.

Studia inżynierskie/magisterskie inżynierskie

Studenci tego kierunku są przygotowywani do projektowania i wykonywania badań geofizycznych, do poszukiwaniu złóż rud, minerałów, ropy naftowej i gazu, oceny zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznania budowy geologicznej.

Studia inżynierskie/magisterskie inżynierskie

Studenci zdobywają więdzę z zakresu nowoczesnych technologii geoinformatycznych; nauk o Ziemii; akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych; aktualnych trendów i technologii IT.

Studia inżynierskie/magisterskie inżynierskie

Studenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w branży geologicznej, budowlanej czy przemyśle wydobywczym. Mają kompetencje do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentujących złoża kopalin stałych, płynnych i gazowych oraz rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich.

Studia magisterskie inżynierskie

Kierunek ten przygotuje specjalistów zajmujących się obszarami zurbanizowanymi, rozumiejącymi potencjał i ograniczenia geośrodowiska, a zwłaszcza jego zasoby. 

Studia inżynierskie

Zaletą studiów na tym kierunku jest zdobycie specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, przesyłania i składowania w  bazach  danych oraz m. in. zarządzania projektami.

Studia inżynierskie/magisterskie inżynierskie

Studenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania zagadnień związanych m.in. z kształtowaniem i ochroną środowiska, gospodarką wodną, zaopatrzeniem w wodę, ochroną wód, monitoringiem środowiska, ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii, geotechniką środowiska, czy gospodarką odpadami.

 

Studia licencjackie/magisterskie

Student tego kierunku nabywa wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia

Przedmioty główne brane pod uwagę w rekrutacji: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia.

Ze względu na szeroki zakres stosowania metod nauczania zdalnego kandydaci/studenci powinni posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem platform MsTeams i UPeL. Powinni też dysponować sprzętem komputerowym i dostępem do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości.

Rekrutacja na studia II stopnia

Na kierunki prowadzone na WGGiOŚ na II stopniu studiów nie jest przeprowadzany egzamin wstępny. Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanej w toku studiów I stopnia.

Stopka