Skip to content ↓

Geoinformatyka

Kierunek ten oferuje Ci unikalne na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i geoinformatycznych, zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy.

Zaletą studiów na Geoinformatyce jest zdobycie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z nowoczesnych technologii informatycznych połączonych z pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk o Ziemi i ich zastosowaniem w praktyce.

 

Praktyki

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Mogą one być realizowane w kilku etapach, jednak ich zaliczenie przypada w szóstym semestrze studiów. Praktyki odbywają się w firmach i urzędach prowadzących działalność zgodną z zakresem kształcenia na kierunku Geoinformatyka. Są to jednostki zajmujące się tworzeniem systemów informacji przestrzennej, modelowaniem procesów środowiskowych, analizą i przetwarzaniem danych z dziedziny nauk o Ziemi, projektowaniem i obsługą środowiskowych systemów pomiarowych, wykonywaniem geoportali, aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Do najważniejszych przedsiębiorstw, w których studenci Geoinformatyki będą mogli realizować praktyki należą: 3Deling, Esri Polska, Geomind, Geopartner, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Progea, Satim, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Krakowa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci, twórcy i użytkownicy oprogramowania, a szczególnie oprogramowania dedykowanego dla geologii, geofizyki, geodezji, inżynierii i ochrony środowiska itp.; programiści i użytkownicy baz danych, a szczególnie środowiskowych baz danych; projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS, aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych; analitycy i specjaliści do spraw informacji, a szczególnie informacji geoprzestrzennych.

Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach o profilu geoinformatycznym, nastawionych na eksperckie wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów geoinformatycznych, administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych w kraju i za granicą, przedsiębiorstwach o profilu geologicznym, geofizycznym, zajmujących się inżynierią i ochroną środowiska itp. Często prowadzą własną działalność gospodarczą.

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów I stopnia na tym kierunku będziesz potrafił:

 • wykorzystywać specjalistyczne narzędzia geoinformatyczne do opisu danych;
 • projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych dla potrzeb informacji przestrzennych, w tym informacji środowiskowych;
 • projektować i wykonywać analizę danych przestrzennych (w tym radarowych, lotniczych i satelitarnych);
 • korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego;
 • wykonywać analizę danych z wykorzystaniem metod, Big Data, Data Science, sztucznej inteligencji oraz eksploracji danych i uczenia maszynowego;
 • wykorzystywać i zarządzać Systemami Informacji Geograficznej (GIS): wykonywać analizy danych przestrzennych i środowiskowych;
 • przygotować dokumentację techniczną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku w języku polskim oraz angielskim.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz dodatkowo umiał:

 • tworzyć oprogramowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych w celu przetwarzania danych przestrzennych, ich analizy i wizualizacji;
 • projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych;
 • zarządzać Systemami Informacji Geograficznej'
 • wykonywać analizy danych przestrzennych i środowiskowych zgodnie z metodykami eksploracji danych i Big Data.

Stopka