Skip to content ↓

Geofizyka

Studenci unikalnego w skali kraju kierunku Geofizyka są przygotowywani do projektowania i wykonywania badań geofizycznych, do poszukiwaniu złóż rud, minerałów, ropy naftowej i gazu, oceny zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznania budowy geologicznej.

Kończąc te studia, będziesz m.in. posiadał umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do wizualizacji i przetwarzania danych geofizycznych oraz potrafił interpretować wyniki badań.

Praktyki

W trakcie studiów odbędziesz praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia).

Praktyki zawodowe z geofizyki odbywane są w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Trwają 4 tygodnie.

Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi Wydział współpracuje przy organizacji praktyk należą m.in.:

 • Instytut Geofizyki PAN w Warszawie,
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
 • polskie kopalnie węgla,
 • Geofizyka Toruń,
 • Geopartner.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku geofizyka mogą pracować jako:

 • geofizycy (również na stanowiskach geologicznych, górniczych, inżynierskich, wiertniczych),
 • osoby prowadzące geofizyczne i geologiczno-górnicze prace pomiarowe,
 • projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych,
 • osoby zajmujące się obsługą sieci sejsmometrycznych w kopalniach węgla kamiennego i miedzi,
 • osoby dokumentujące badania geofizyczne i geologiczno-górnicze,
 • pracownicy naukowi,
 • pracownicy laboratoriów i obserwatoriów geofizycznych.

Zatrudniają ich:

 • firmy geofizyczne, górnicze i geologiczne, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopartner, Shell Polska, Geofizyka Toruń, a także Chevron, Saudi Aramco, Schlumberger, CGG, BG Group.
 • jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – PIB w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • laboratoria i obserwatoria geofizyczne,
 • szkoły wyższe wymagające wyższego wykształcenia technicznego,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie badań geofizycznych,
 • inne instytucje.

Specjalności na II stopniu studiów

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz potrafił:

 • wykonać pomiary geofizyczne w celu realizacji zadań poszukiwawczych i inżynierskich: rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (gazu, ropy naftowej, wody, surowców skalnych), badania struktury przypowierzchniowej (osuwisk, podłoża budowlanego), oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców,
 • określić związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego,
 • wykorzystać wiedzę geologiczną i sozologiczną w interpretacji danych geofizycznych,
 • realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2, a także obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki,
 • pracować w zespole.

Jeśli dodatkowo ukończysz studia z geofizyki na II stopniu, będziesz umiał:

 • samodzielnie zaprojektować i wykonać pomiary geofizyczne z wykorzystaniem właściwych metod badawczych,
 • samodzielnie obsługiwać geofizyczną aparaturę badawczą,
 • wykonać interpretację jakościową i ilościową uzyskanych wyników przy użyciu nowoczesnego oprogramowania,
 • opisać i przeprowadzić analizę parametrów geofizycznych, mierzonych za pomocą różnych metod, w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych.

Stopka