Skip to content ↓

Geoturystyka

Kończąc kierunek Geoturystyka, będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej, wykorzystującej zasoby dziedzictwa geologicznego.

Oprócz wiedzy podstawowej z nauk o Ziemi zdobędziesz umiejętności z zakresu funkcjonowania i obsługi rynku turystycznego, w szczególności dotyczące planowania i organizacji przedsięwzięć turystycznych. Nabyte umiejętności praktycznego wykorzystania obiektów przyrody nieożywionej, dziedzictwa górniczego i kulturowego pozwalą Ci tworzyć nowe atrakcje turystyczne w postaci produktów geoturystycznych i działań geoedukacyjnych.

Zajęcia terenowe

 • „Zajęcia terenowe z Nauk o Ziemi” — wybrane procesy geologiczne kształtujące obiekty geoturystyczne
 • „Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Polski” — różnorodność i wykorzystanie w geoturystyce obiektów geoturystycznych
 • „Zajęcia terenowe z kartografii geoturystycznej” — zastosowanie metod kartograficznych w geoturystyce
 • „Praktyka zawodowa”—– staż w firmach i instytucjach geoturystycznych
 • „Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Europy” — przykłady udostępnienia i zagospodarowania obiektów geologicznych
 • „Zajęcia terenowe z dziedzictwa Ziemi w geoparkach"
 • „Praktyki dyplomowe” powiązane z podjętą tematyką realizowanych prac
 • „Zajęcia terenowe z turystyki kwalifikowanej"
 • W ramach innych przedmiotów — wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów geoturystycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Geoturystyka mogą pracować w różnorodnych sektorach powiązanych z turystyką i ochroną przyrody, jako:

 • specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki,
 • specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym,
 • specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych i geoturystycznych,
 • konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

Mogą pracować na różnych stanowiskach:

 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki),
 • w organizacjach i firmach turystycznych (krajowych i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej tematycznej i specjalistycznej,
 • we własnych firmach turystycznych,
 • jako pilot lub przewodnik turystyczny,
 • w centrach edukacyjnych, instytucjach naukowych i resortowych,
 • w parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz umiał zastosować podstawową wiedzę przyrodniczą, społeczną i humanistyczną w przemyśle turystycznym. W szczególności będziesz potrafił:

 • zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę tematyczną turystyczną,
 • zastosować wiedzę z zakresu psychologii i socjologii w pracy pilota i przewodnika,
 • opracować elementy kampanii promocyjnej atrakcji turystycznej,
 • zaprojektować elementy zagospodarowania obiektu turystycznego,
 • opisać i wyjaśnić związki pomiędzy budową geologiczną i morfologią a historią i zagospodarowaniem terenu,
 • zaprojektować zrównoważoną turystykę na obszarach chronionych,
 • zarządzać firmą turystyczną w zakresie obowiązującego prawa.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz mógł zastosować kompleksową wiedzę w geoturystyce. Będzisz umiał m.in.:

 • wykorzystać złożoność czynników warunkujących georóżnorodność w turystyce,
 • wykonać dokumentację i waloryzację obiektu przyrody nieożywionej dla potrzeb przemysłu turystycznego,
 • przeprowadzić geoedukację dla różnych kategorii turystów,
 • przygotować produkt geoturystyczny wykorzystujący atrakcyjność dziedzictwa przyrody nieożywionej,
 • zaprojektować zagospodarowanie geostanowisk dla potrzeb turystyki,
 • tworzyć i realizować strategię rozwoju terytorialnego z wykorzystaniem obiektów przyrody nieożywionej,
 • zastosować techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej.

Stopka