Skip to content ↓

Ekologiczne Źródła Energii

W trakcie studiów na kierunku Ekologiczne Źródła Energii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej.

Będziesz miał możliwość odbywania praktyk w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini koło Krzeszowic oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekologiczne Źródła Energii będziesz m.in. potrafił ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł.

Praktyki

W trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe, trwające 120 godzin w czasie letniej przerwy na 6 semestrze I stopnia. Mają one charakter indywidualny. Student sam lub z pomocą uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych znajduje instytucję/firmę, w której zamierza odbyć praktykę.

Dodatkowo w programie studiów przewidziane są na 4 semestrze I stopnia: „Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej” oraz na 1 semestrze II stopnia „Zajęcia terenowe z EZE”. Zajęcia te składają się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania  zapoznasz się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini zapoznasz się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent kierunku Ekologiczne Źródła Energii będziesz mógł pracować m.in. jako projektant instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE, inżynier w zakresie produkcji urządzeń OZE, specjalista ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultant ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi, przedsiębiorca w branży OZE, ekodoradca, inżynier budowy w firmach instalacyjnych.  

Specjalności na II stopniu studiów

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów I stopnia na tym kierunku będziesz m.in. potrafił:

  • dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
  • stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne, określić założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki,
  • zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo-chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii,
  • obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii,
  • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi w kontekście wykorzystania OZE.

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz dodatkowo umiał:

  • wykorzystać narzędzia statystyczne oraz narzędzia i techniki informatyczne do opisu i analizy danych w zakresie pozyskiwania i eksploatacji energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł,
  • zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej,
  • na podstawie zebranych danych dokonać analizy systemu opartego na wykorzystaniu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii,
  • zastosować oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.

 

Stopka