Skip to content ↓

Redakcje czasopism

Geology, Geophysics and Environment

 • IF za 2022 rok — 0.8
 • IF za okres 5 lat — 0.9

100 punktów na liście MEIN

Kwartalnik Geology, Geophysics and Environment (ISSN Online: 2353-0790; ISSN Print: 2299-8004) (do tomu 38 Kwartalnik AGH Geologia) publikuje oryginalne artykuły naukowe i komunikaty z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.

Geology, Geophysics and Environment jest czasopismem non-profit. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za udostępnienie pracy w otwartym dostępie.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 • Web of Science (Core Collection),
 • BazTech,
 • GeoRef: Bibliography & Index of Geology,
 • Google Scholar, 
 • Index Copernicus,
 • Zetoc,
 • EBSCO,
 • ROAD,
 • Crossref.

Strona internetowa czasopisma

Profil czasopisma na FB

Geoturism/Geoturystyka

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 • BazTech,
 • BazHum,
 • Google Scholar, 
 • Crossref,
 • EuroPub,
 • JournalTOCs,
 • EZB,
 • CEON Bibliloteka Nauki.

Strona internetowa czasopisma

Profil czasopisma na FB

Stopka