Skip to content ↓

Studenci

Szczegółowy harmonogram roku akademickiego zawierający terminy sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych, ferii oraz wakacji.

Plan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 dostępny jest po zalogowaniu się na indywidualne konto w USOSweb.

Pomoc materialna

Studia w Krakowie wymagają pewnych środków finansowych. Uczelnia nie pozostawia studentów z ich kłopotami samych sobie. Studenci mogą otrzymać stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe. Osoby, które uzyskają wysoką średnią ocen mogą liczyć na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia ministra i wiele innych form finansowania swojej nauki.

AGH to uczelnia z jedną z najlepszych baz socjalnych w Polsce. To nie pojedynczy akademik, ale całe miasteczko studenckie! Stypendia, które możesz uzyskać pozwolą Ci na skupienie się na nauce i korzystanie z atrakcji Królewskiego Krakowa — stolicy polskiej kultury.

Formy pomocy materialnej

Świadczenia są ustalane, przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu:

Wypłata świadczeń stypendialnych za miesiąc październik każdego roku następuje w listopadzie i obejmuje łącznie świadczenia za te miesiące.

Świadczenia stypendialne przekazywane są na osobiste konta bankowe studentów. Numer konta winien zostać podany przez studenta na wniosku o pomoc materialną. W przypadku podania zmienionego numeru konta bankowego lub podania go po raz pierwszy student powinien zgłosić ten fakt przy składaniu wniosku o pomoc materialną.

Często zadawane pytania

Jest to możliwość wpisania studenta na kolejny semestr studiów,  w przypadku nieuzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych w poprzednim semestrze/semestrach.

 • 15 ECTS — na studiach I stopnia
 • 12 ECTS — na studiach II stopnia

Wpis normalny otrzymać można po zaliczeniu pozytywnie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Przy czym wszystkie oceny muszą być terminowo wpisane przez prowadzącego do systemu USOS.

Wpis z deficytem punktów tzw. „warunek”, można otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu przez Prodziekana wniesionego podania o wpis z deficytem punktów oraz dostarczeniu opłaty za powtarzany przedmiot. Student obowiązkowo zgłasza się po odbiór decyzji do Dziekanatu. Po potwierdzeniu zapoznania się z decyzją otrzymuje wpis na kolejny semestr.

Podania należy złożyć nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze (§2, ust.7 Regulaminu Studiów).

Niestety nie. Na WGGiOŚ nie ma możliwości tworzenia grup pościgowych.

O  indywidualną organizację studiów (IOS) mogą się ubiegać w szczególności studenci:

 1. szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce;
 2. z niepełnosprawnościami;
 3. znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
 4. biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
 5. pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
 6. studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
 7. wybrani do kolegialnego organu Uczelni;
 8. w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
 9. cudzoziemcy odbywający kurs języka polskiego.

Wzory dokumentów i regulaminy

Proces studiów

Praktyki zawodowe

Kierunki:

 • Geoinformatyka (GIN)
 • Geoturystyka (GTR)
 • Inżynieria i Analiza Danych (IAD)

Opiekun praktyk

 • dr inż. Ewa Welc, welc@agh.edu.pl

Dyżur w sprawie praktyk

 • czwartek 15:00 – 16:00, A-0, pok.327b

Kierunki:

 • Ekologiczne Źródła Energii (EZE)
 • Geofizyka (GFI)
 • Geologia Stosowana (GST)
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (IOS)

Opiekun praktyk

 • dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH, rembis@agh.edu.pl

Dyżur w sprawie praktyk

 • poniedziałek 12:00-13:00, A-0, pok. 140

Dziekanat

Godziny przyjmowania studentów

Dziekanat jest czynny dla studentów od wtorku do czwartku w godz. 10.00-12.00.

Korespondencja w formie elektronicznej

Wszelką korespondencję skierowaną do Prodziekanów i Dziekanatu można przesyłać w formie elektronicznej (skan podania z podpisem) na adresy mailowe pracowników opiekujących się danym kierunkiem (przypominamy o konieczności korzystania z adresów e-mail założonych na serwerze „student”).

Oryginał pisma/podania należy przesłać do dziekanatu pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w budynku A-0.

Kierunki studiów:
Ekologiczne Źródła Energii, Geologia Stosowana, Geoturystyka, Inżynieria i Ochrona Środowiska

mgr Marta Januszczyk
paw. A0, parter, pok. 19
tel. +48 12 617 23 51
e-mal: januszczyk(at)agh.edu.pl

Kierunki studiów: 
Geofizyka, Geoinformatyka, Inżynieria i Analiza Danych

inż. Barbara Małecka
paw. A0, parter, pok. 19
tel. +48 12 617 23 50
e-mail: bmalecka(at)agh.edu.pl

mgr inż. Renata Nagwizda
paw. A0, parter, pok. 20
tel. +48 12 617 50 35
e-mail: nagwizda(at)agh.edu.pl

mgr inż. Anna Kurowska-Capik
paw. A0, parter, pok. 20
+48 12 617 46 03
e-mail: akcapik(at)agh.edu.pl

mgr inż. Ewelina Półtorak
paw. A0, parter, pok. 20
+48 12 617 45 33
e-mail: epoltorak(at)agh.edu.pl

Koła naukowe

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska aktywnie działa 11 kół naukowych.

Szczegóły dotyczące ich działalności znajdują się na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych.

Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA
opiekun: dr inż. Robert Kaczmarczyk
Fanpage w portalu facebook

Koło Naukowe Geologów
opiekun: dr hab. Jaroslav Prsek
www.geol.agh.edu.pl/~skng

Koło Naukowe Hydrogeologii HYDRO
opiekun: dr Katarzyna Wątor
Fanpage w portalu facebook

Koło Naukowe KIWON
opiekun: dr inż. Grzegorz Machowski
www.kiwon.agh.edu.pl
Fanpage w portalu facebook

Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii GRZAŁA
opiekun: dr inż. Mirosław Janowski
www.oze.agh.edu.pl
Fanpage w portalu facebook

Koło Naukowe Kartografii Geologicznej i Komputerowej AZYMUT
opiekun: dr inż. Jerzy Zasadni
www.azymut.agh.edu.pl
Fanpage w portalu facebook

Koło Naukowe Rock'n'Oil
opiekun:
Fanpage w portalu facebook

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodnicząca

Aleksandra Kaganek

Zastępczyni Przewodniczącej

Kamila Dudek

Senator

Magdalena Patuła

Pozostali członkowie WRSS

Franciszek Batko
Agata Kobierska
Szymon Krystek
Klaudia Kubacka
Paulina Leśniewska
Maja Marciniak
Dominika Potoczek
Alicja Ryś

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Franciszek Batko
Aleksandra Kaganek
Magdalena Patuła

Stopka