Skip to content ↓

Wydział

O Wydziale

Zalążkiem Wydziału stały się utworzone na jedynym wydziale ówczesnej Akademii Górniczej – Wydziale Górniczym – trzy katedry: Mineralogii i Petrografii, Geologii oraz Geologii Stosowanej. Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, z którego powstały kolejno Wydział Geologiczny (1951/52) oraz Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (1952/53). W kolejnych latach Wydział rozwijał się dynamicznie, a jego struktura ewoluowała. Od roku akademickiego 1992/93 funkcjonuje on jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Jako jedyny w Polsce wydział kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu. Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci, pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, szkołach, biurach turystycznych, urzędach państwowych i samorządowych.

Uchwałą Nr 287/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2012 r. Wydział uzyskał wyróżniającą ocenę instytucjonalną wszystkich kierunków studiów.

Badania naukowe, prowadzone na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mają przede wszystkim charakter stosowany. Najliczniejsza wśród europejskich uniwersytetów kadra profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu nauk o Ziemi, którą uzupełnia liczne grono doktorów i magistrów, oraz dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na podjęcie prawie każdego tematu badawczego. Wydział prowadzi także badania podstawowe, tj. takie, które pozwalają lepiej poznać otaczający nas świat i zachodzące w nim procesy, ale których wyniki nie znajdują jeszcze praktycznego zastosowania z uwagi na obecny stan wiedzy i technologii. Wśród pracowników Wydziału są byli stypendyści czołowych fundacji naukowych: amerykańskiej Fulbrighta i niemieckiej Humboldta.

Od początku istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadał swój zalążek w postaci istniejących na jedynym wówczas wydziale uczelni — Wydziale Górniczym — trzech katedr, a mianowicie: Katedry Geologii, Katedry Mineralogii i Petrografii oraz Katedry Geologii Stosowanej.  Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946 r.) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, a następnie weszły w skład Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, powstałego w 1951 roku, w wyniku podziału Wydziału Geologiczno-Mierniczego na dwa Wydziały: Geodezji Górniczej i Geologiczno-Poszukiwawczy. W 1967 r. nastąpiło odłączenie kilku katedr, które wspólnie z częścią Wydziału Górniczego utworzyły Wydział Wiertniczo-Naftowy (obecnie: Wiertnictwa, Nafty i Gazu). Do roku 1968 na Wydziale (podobnie jak na całej uczelni) podstawową jednostką organizacyjną była katedra.

W roku 1968, w wyniku reorganizacji, powstały instytuty. Ta struktura organizacyjna przetrwała do końca 1992 roku, kiedy to z istniejących wówczas czterech wymienionych poniżej instytutów powstało dziesięć katedr i zakładów. Do instytutów tych należały:

  • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
  • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
  • Instytut Surowców Energetycznych
  • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

W ciągu następnych lat trzy jednostki uległy dalszemu podziałowi. Efektem tego była struktura Wydziału, na którą składało się 14 katedr i zakładów. Na przełomie lat 60. i 70. oraz w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych system finansowania instytutów pozwolił na znaczny wzrost liczebności kadry naukowej.  W latach siedemdziesiątych powstało również Muzeum Geologiczne, rozwijąjące do dziś swoją ekspozycję w korytarzach głównego gmachu AGH.

W roku 1992 Wydział zmienił nazwę i obecnie funkcjonuje jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Stopka