Skip to content ↓

Rejestracja pracy magisterskiej

Rejestracja pracy dyplomowej — studia II stopnia

Przed rejestracją pracy dyplomowej należy przesłać do Biblioteki Wydziałowej na adres  bibliotekawggios(at)agh.edu.pl :

Proces dyplomowania przeprowadzany jest w Systemie USOS.

Osoby zamierzające przystąpić do rejestracji  pracy dyplomowej  są zobowiązane przesłać na adresy mailowe dziekanatu:

● tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora i recenzenta

januszczyk@agh.edu.pl  – dla kierunków Geoturystyka, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Ekologiczne Źródła Energii, Geologia Stosowana 

bmalecka@agh.edu.pl – dla kierunków Geofizyka, Geoinformatyka

Pracę dyplomową można rejestrować dopiero po uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z przedmiotów w systemie USOS (za wyjątkiem rubryki "praca dyplomowa") oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kierunkowego.

Student przechodzi przez proces dyplomowania w systemie USOS zgodnie z instrukcją.

Po dokonaniu wszystkich czynności przez studenta, promotora i recenzenta praca otrzymuje status „gotowa do obrony”.

Data otrzymania tego statusu jest uznawana za datę rejestracji pracy dyplomowej.

Następnie student wysyła na w/w adresy mailowe informację o terminie obrony (data i godzina) oraz o składzie komisji.

Podstawowym terminem rejestracji pracy dyplomowej (uzyskania statusu „gotowa do obrony”)  jest 30 września 2023 r.

Po tym terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

W wyjątkowych sytuacjach Dziekan na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rejestracji pracy o dwa miesiące.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Stopka